[PWC-MEDIA] LANDELIJK NETWERK VROUWELIJKE HOOGLERAREN EN OPZIJ LANCEREN LEERSTOEL VOOR GENDERGERELATEERD ONDERZOEK

  • From: "Poorthuis, L. [Lidwien]" <poorthuis@xxxxxxx>
  • To: "'pwc-media@xxxxxxxxxxxxx'" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 1 Jun 2017 14:05:20 +0000

English follows Dutch

Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH)
Van Vollenhovenlaan 659
Postbus 3021 3502 GA Utrecht

PERSBERICHT
1 juni 2017
Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren en OPZIJ lanceren leerstoel voor 
gendergerelateerd onderzoek.
Nederland scoort slecht als het aankomt op gelijke kansen in de wetenschap. 
Daar waar het begin van de pijplijn voor meer dan de helft met vrouwelijke 
studenten is gevuld, blijft er aan het einde een schamele 18% vrouwelijke 
hoogleraren over. De uitstroom van vrouwen uit de wetenschap is groot. Daardoor 
blijft veel talent onbenut. LNVH en OPZIJ lanceren daarom een gezamenlijke 
wisselleerstoel ter bevordering van de doorstroom van vrouwen in de wetenschap.
De LNVH OPZIJ wisselleerstoel is in het leven geroepen om een impuls te geven 
aan de carrière van vrouwelijke wetenschappers in de hoogste echelons van de 
Nederlandse wetenschap. Daarnaast is de wisselleerstoel specifiek bedoeld om 
onderzoek naar gendergerelateerde thema's te ondersteunen en zichtbaarder te 
maken.
De leerstoel heeft een looptijd van twee jaar en dient als opstap naar een 
gewoon hoogleraarschap, aansluitend op de wisselleerstoelperiode. Voor de 
leerstoel komen alle wetenschapsgebieden in aanmerking. Het onderzoek van de 
leerstoelhouder dient een duidelijk aantoonbare link te hebben met 
gendervraagstukken. De leerstoelhouder stelt zelf het specifieke thema 
(leeropdracht) van de leerstoel voor.
In 2017 is het honderd jaar geleden dat de eerste vrouwelijke hoogleraar, 
Johanna Westerdijk, werd benoemd. We staan dit jaar dan ook stil bij 100 jaar 
vrouwelijke hoogleraren en vieren dat met allerlei initiatieven. Het LNVH en 
OPZIJ willen de aandacht voor vrouwen in de wetenschap ook na het 
Westerdijkjaar vasthouden. Het lanceren van deze wisselleerstoel past in die 
gedachte.

Kandideren voor de wisselleerstoel kan vanaf vandaag. Deadline voor indiening: 
13 juli. Nog in het Westerdijkjaar zal de eerste LNVH OPZIJ 
wisselleerstoelhouder worden benoemd.
________________________________
Noot voor de redactie:
-     BIJLAGE: Structuurrapport LNVH OPZIJ Wisselleerstoel (NL en ENG)
-     Bekijk deze informatie online via deze 
link<https://www.lnvh.nl/site/Support-in-Career/LNVH-OPZIJ-Wisselleerstoel/LNVH-OPZIJ-Wisselleerstoel>.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met drs. Lidwien Poorthuis, 
Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren, 06-15207225 - 
poorthuis@xxxxxxx<mailto:poorthuis@xxxxxxx>

Het LNVH
De stichting Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) is een netwerk-, 
lobby en kennisorganisatie met als doel het bevorderen van een evenredige 
vertegenwoordiging van vrouwen binnen de universitaire gemeenschap. De 
stichting werd op 9 augustus 2001 officieel opgericht. Op dat moment was het 
percentage vrouwelijke hoogleraren in Nederland 6,5%, anno 2017 is het 18%. Bij 
het LNVH zijn momenteel 1138 wetenschapsters aangeslotenen: 835 hoogleraren en 
303 universitair hoofddocenten (peildatum maart 2017). Het LNVH richt zich met 
name op de uitvoering van zijn kernprojecten. Enerzijds betreft het projecten 
die gericht zijn op capaciteitsversterking van vrouwelijke wetenschappers, 
anderzijds betreft het projecten die gericht zijn op beleidsbeïnvloeding. Beide 
beogen een evenredige deelname van vrouwen aan de hogere posities binnen de 
universitaire gemeenschap te bevorderen. Bezoek voor meer informatie 
www.LNVH.nl<http://www.LNVH.nl> of bel met 030 600 1361.

OPZIJ
Opzij is een maandblad met een unieke positionering in de lezersmarkt: 
opinieblad voor vrouwen, met als speerpunt de positie van de vrouw in de 
maatschappij. Opzij is voor vrouwen die vooruit willen in het leven, brede 
interesses hebben en grote ambities. Het laat de wereld zien vanuit vrouwelijk 
perspectief en biedt stof tot nadenken. Opzij denkt mee over een betere balans 
in de samenleving en in het persoonlijk leven van lezers. Het inspireert met 
verhalen van sterke vrouwen van over de hele wereld. Bezoek voor meer 
informatie www.opzij.nl<http://www.opzij.nl> of bel met 088-7002727.

English

Dutch Network of Women Professors (LNVH)
Van Vollenhovenlaan 659
Postbus 3021 NL-3502 GA Utrecht

PRESS RELEASE
1 June 2017
dutch network of women professors and OPZIJ launch chair for gender-related 
research.
The Netherlands still has a long way to go as it comes to equal opportunities 
in academia. Although more than half of the pipeline consists of female 
students, women ultimately account for a mere 18% of all professorships. Many 
women are leaving academia at early stages in their career, leading to a waste 
of academic talent. LNVH and OPZIJ have therefore decided to launch a joint 
chair to promote the advancement of women in academia.
The purpose of the LNVH OPZIJ chair is to further promote the careers of female 
researchers in the top echelons of academia in the Netherlands. It is also 
specifically meant to support research on gender-related issues and to improve 
the visibility of such research.
The appointment is for a two-year period and should preferable lead to an 
appointment as full professor immediately thereafter. The chair is open to 
female researchers in all academic disciplines. The chair holder's research 
must have a clearly identified link with gender-related issues. The chair 
holders themselves will propose the specific theme (field of 
study/leeropdracht) of the chair.
The first female professor in the Netherlands, Johanna Westerdijk, was 
appointed one hundred years ago this year. We are celebrating 100 years of 
women professors with a series of events and other initiatives. The LNVH and 
OPZIJ aim to maintain the generated attention for women in academia even after 
this anniversary year. By launching this LNVH OPZIJ chair, they are acting on 
these intentions.

Applications for the LNVH OPZIJ chair will be accepted as of today. The 
application deadline is 13th of  July. The first LNVH OPZIJ professor will be 
appointed before the close of this year.
________________________________
Note for editors:
-     ENCLOSURE: LNVH OPZIJ Chair profile (Dutch and English)
-     View this information online by clicking on this 
link<https://www.lnvh.nl/site/Support-in-Career/LNVH-OPZIJ-Wisselleerstoel/LNVH-OPZIJ-Wisselleerstoel>.
For more information, please contact Lidwien Poorthuis, Dutch Network of Women 
Professors.
+31 (0)6-15207225 - poorthuis@xxxxxxx

LNVH
The Dutch Network of Women Professors (LNVH) is a network, lobby and expert 
organisation that aims to promote equal representation of women in the academic 
community. It was established on 9th of  August 2001. At that time, only 6.5% 
of all professors in the Netherlands were female; today, this is 18%. The LNVH 
now has 1138 members, of which 835 are professors and 303 associate professors 
(March 2017). The LNVH focuses mainly on carrying out its core projects. There 
are two categories of project: those concentrating on capacity-building among 
female academics, and those that focus on influencing policy. Both categories 
aim to promote to equal representation of women in the upper echelons of 
academia. For more information, visit www.LNVH.nl or call +31 (0)30 600 1361.

OPZIJ
Opzij, a monthly publication, has a unique position in the periodicals market 
as a news magazine for women. It prioritises articles and studies exploring the 
position of women in society. Opzij is for ambitious women who want to get 
ahead in life and who have broad interests. It shows readers the world from a 
feminine perspective and offers them food for thought. Opzij has ideas about 
how to achieve a better balance in society and in readers' personal lives. It 
inspires them with stories about strong women from over the world. For more 
information, visit www.opzij.nl or call +31 (0)88 700 2727.


Drs. L.G.H. (Lidwien) Poorthuis | Senior Policy Officer - Hoofd van bureau | 
Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren | Dutch Network of Women Professors | 
poorthuis@xxxxxxx<mailto:poorthuis@xxxxxxx> | +31 6 15207225 | +31 30 600 1361 
| Bereikbaar op MA, WOE, DO, VRIJ | www.LNVH.nl<http://www.LNVH.nl> | Van 
Vollenhovenlaan 659 - Postbus 3021 - 3502 GA - Utrecht | Follow us on Twitter 
@LNVH_NL

[Image]

GIF image

Attachment: Structuurrapport LNVH OPZIJ wisselleerstoel.pdf
Description: Structuurrapport LNVH OPZIJ wisselleerstoel.pdf

Attachment: LNVH OPZIJ chair - profile description 2017.pdf
Description: LNVH OPZIJ chair - profile description 2017.pdf

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] LANDELIJK NETWERK VROUWELIJKE HOOGLERAREN EN OPZIJ LANCEREN LEERSTOEL VOOR GENDERGERELATEERD ONDERZOEK - Poorthuis, L. [Lidwien]