[PWC-MEDIA] KNAW kiest 23 nieuwe leden

  • From: KNAW Communicatie <Communicatie@xxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 28 Apr 2021 14:32:22 +0000Bekijk online<https://mailchi.mp/knaw/knaw-kiest-23-nieuwe-leden?e=75a4fdadec>

[Logo KNAW]
persbericht________________________________


28 april 2021

KNAW kiest 23 nieuwe leden


De KNAW heeft drieëntwintig nieuwe leden gekozen, waaronder drie buitenlandse. 
Leden van de KNAW, vooraanstaande wetenschappers uit alle disciplines, worden 
gekozen op grond van hun wetenschappelijke prestaties. De KNAW telt circa 
vijfhonderdvijftig leden. Een lidmaatschap is voor het leven. Op maandag 13 
september worden de nieuwe Akademieleden geïnstalleerd.

De nieuwe leden zijn:


Thomas Bäck (1963)
Hoogleraar evolutionaire computatie, Universiteit Leiden

Thomas Bäck staat aan de wieg van de evolutionaire rekenkunde, een deelgebied 
van de wiskunde dat zich laat inspireren door de evolutiebiologie om de beste 
oplossing voor een probleem te vinden. Bäck heeft met zijn talrijke publicaties 
(400 sinds 1990) een grote impact. Die strekt zich uit van de theorie van 
globale optimalisatietechnieken tot de toepassing daarvan in bijvoorbeeld 
logistiek, gezondheid en industriële productie. Bäck is een echte 
bruggenbouwer. Hij werkt veel samen met bedrijven en heeft hart voor onderwijs. 
Zo was hij acht jaar lang onderwijsdirecteur van de opleiding Computer Science 
in Leiden. Bäck staat aan het hoofd van een omvangrijke onderzoeksgroep, waar 
hij zo’n twintig jonge wetenschappers op hun toekomst voorbereidt.


Gerard van den Berg (1962)
Hoogleraar gezondheidseconometrie, Rijksuniversiteit Groningen en UMC Groningen

Gerard van den Berg werkt met enorme dataverzamelingen om de rol van 
economische factoren op verschillende terreinen van het menselijk leven te 
analyseren. Hij deed onder meer baanbrekend onderzoek naar de gevolgen van 
economische omstandigheden rond iemands geboorte voor diens latere gezondheid 
en welvaart, en naar de manier waarop overheidsbeleid, werkloosheidsduur en 
salarisniveaus met elkaar samenhangen. Zijn werk heeft geleid tot 
beleidswijzigingen die het leven van miljoenen werklozen in Duitsland, Zweden 
en Frankrijk verbeterd hebben. Zo werden al te strenge sancties voor werklozen 
die niet genoeg solliciteren op zijn advies ingetrokken. Na een jarenlang 
verblijf aan verschillende buitenlandse universiteiten keerde Van den Berg 
vorig jaar terug naar Groningen.


Marc Bonten (1964)
Hoogleraar microbiologie, Universitair Medisch Centrum Utrecht

Marc Bonten initieerde diverse grootschalige epidemiologische studies om 
besmettelijke ziekten te voorkomen en te behandelen. Zijn expertise strekt zich 
uit van klinische studies tot wiskundige modellering van antibioticaresistentie 
en opkomende infectieziekten. Die modellen bleken een krachtig instrument om 
besmetting met resistente bacteriën in ziekenhuizen beter te begrijpen en dus 
tegen te gaan. Zo werd Bonten hét gezicht van antibioticaresistentie in 
Nederland. Hij coördineert verschillende internationale onderzoeksconsortia, 
die in hoog tempo grote patiëntencohorten analyseren en innovatieve methoden 
introduceren in klinische studies. Inzichten uit dit onderzoek zijn direct 
toepasbaar in de strijd tegen resistente bacteriën en de behandeling van nieuwe 
infecties, zoals COVID-19.


Jan Willem Duyvendak (1959)
Directeur Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social 
Sciences (NIAS-KNAW) en faculteitshoogleraar sociologie, Universiteit van 
Amsterdam

Jan Willem Duyvendak is een van de meest gezaghebbende Nederlandse sociologen. 
Hij is een maatschappelijk geëngageerd onderzoeker, met een toonaangevende stem 
in actuele discussies over burgerschap, diversiteit en sociaal beleid. Zijn 
bijdragen als publiek intellectueel aan het wetenschappelijke en 
maatschappelijke debat over deze thema’s onderscheiden zich door hun empirische 
diepgang en analytische scherpte. Duyvendaks artikelen verschijnen zowel in 
laagdrempelige Nederlandse publicaties als in vooraanstaande internationale 
wetenschappelijke tijdschriften. Naast zijn werk als onderzoeker toonde en 
toont Duyvendak intellectueel en bestuurlijk leiderschap bij tal van 
organisaties en was en is hij betrokken bij de redactie van verschillende 
tijdschriften en publicatiereeksen op zijn vakgebied.


Bernet Elzinga (1970)
Hoogleraar stressgerelateerde psychopathologie, Universiteit Leiden

Bernet Elzinga draagt op vernieuwende wijze bij aan een beter begrip van een 
van de belangrijkste veroorzakers van menselijk lijden: stress tijdens de 
jeugdjaren. Elzinga onderzoekt de invloed van stresservaringen op de 
hersenontwikkeling en het welzijn bij jongeren en volwassenen. Ze combineert 
daarbij neurobiologische, fysiologische en observationele gegevens. Een brein 
dat mede door stress is gevormd, zo laat ze zien, kan grote en langdurige 
gevolgen hebben voor het mentale welzijn van degene die de stress ervaren 
heeft, maar ook voor de generaties daarna. Elzinga is mede-initiatiefnemer van 
diverse familie studies naar stress en depressie. Daarnaast zet ze zich in om 
wetenschappelijke inzichten te vertalen naar effectieve stressbeperkende 
interventies, onder andere voor ouders van depressieve adolescenten.


Deanne den Hartog (1969)
Hoogleraar organisatiegedrag, Universiteit van Amsterdam

Deanne den Hartog is een uiterst productieve onderzoeker op het grensvlak van 
bedrijfskunde, human resource management, leiderschapsstudies en 
organisatiepsychologie. Zij kiest thema’s die hoog op de maatschappelijke 
agenda staan, zoals de relatie tussen werktevredenheid en prestaties, 
narcistische leiders en het belang van diversiteit in teams. Deze onderwerpen 
benadert Den Hartog met een interdisciplinaire focus, waarna ze haar resultaten 
vertaalt naar het onderwijs aan studenten. Haar werk valt op door de 
evenwichtige aandacht voor zowel de positieve als de ‘donkere’ invloed die 
leiderschap in organisaties kan hebben. Haar studie naar de cross-culturele 
variabiliteit van leiderschapsstijlen geldt als een klassieker. Den Hartog 
wordt steeds zichtbaarder als onderzoeker, docent en spreker. Zij is voor velen 
een inspirerend rolmodel.


Ron Heeren (1965)
Universiteitshoogleraar moleculaire beeldvorming, Universiteit Maastricht

Ron Heeren is een pionier in massaspectrometrie, een techniek om isotopen en 
moleculen te identificeren. Dankzij door hem ontwikkelde technieken is het 
mogelijk om snel en precies een grote verscheidenheid aan monsters tot op het 
moleculaire niveau te analyseren en te lokaliseren. Bijvoorbeeld kan aan de 
hand van één enkele haar worden vastgesteld aan welke chemische stoffen iemand 
op een dag is blootgesteld, kan een enkele kankercel worden bekeken, maar kan 
ook pigment van een oud schilderij worden geanalyseerd. Het werk van Heeren is 
van groot belang voor innovatieve, gepersonaliseerde patiëntenzorg en 
moleculaire pathologie. Het wekt dan ook geen verbazing dat hij negen patenten 
op zijn naam heeft staan, waarvan er al verschillende zijn toegepast in 
commerciële producten.


Thea Hilhorst (1961)
Hoogleraar humanitaire studies en wederopbouw, Erasmus Universiteit Rotterdam

Thea Hilhorst onderzoekt hoe humanitaire crises zich ontwikkelen als gevolg van 
conflicten en rampen. Ze bestudeert de impact van deze crises op individuen, 
instituties, gemeenschappen en samenlevingen, en de respons die ze opwekken. 
Hilhorst zocht over de hele wereld conflicthaarden op en ontwikkelde 
methodologieën om als onderzoeker participatief te werken in deze zeer politiek 
geladen contexten. Zij excelleert als wetenschapper, maar zet zich ook in voor 
beleid, praktijk en activisme. Ze wordt regelmatig gevraagd om internationale 
hulporganisaties te adviseren. Als lid van de KNAW brengt zij expertise mee die 
nodig is om onderzoekers uit crisislanden meer toegang te geven tot de 
internationale wetenschappelijke gemeenschap.


Pancras C.W. Hogendoorn (1960)
Hoogleraar pathologie, Universiteit Leiden/LUMC

Pancras Hogendoorn is bekend vanwege baanbrekend moleculair-genetisch en 
klinisch-pathologisch onderzoek aan humane bot- en wekedelen tumoren. Zijn werk 
heeft geleid tot precisiediagnostiek en -behandeling voor patiënten die 
voorheen nauwelijks therapeutische opties hadden. Een erkenning van zijn grote 
betekenis in diagnostiek en classificatie van deze zeldzame tumoren is de 
uitnodiging van de WHO in 2012 aan Hogendoorn om toe te treden tot de board die 
tumoren in bot- en wekedelen categoriseert. Ook door deze bijdrage zorgde hij 
voor wereldwijde verbetering van classificatie, onderzoek en zorg. Hogendoorn 
is naast onderzoeker ook een vooraanstaand ambassadeur voor de wetenschap. Zo 
is hij mede-grondlegger van de Nationale Wetenschapsagenda en lid van het Top 
Team Life Sciences & Health, dat wetenschap, industrie en overheid bij elkaar 
brengt en voorzitter van de Biomedgroup van de LERU, de Europese vereniging van 
universiteiten.


Serge Hoogendoorn (1971)
Antonie van Leeuwenhoek hoogleraar slimme stedelijke mobiliteit, Technische 
Universiteit Delft

Serge Hoogendoorn analyseert het individuele en collectieve gedrag van 
fietsers, voetgangers en bestuurders van gemotoriseerde voertuigen, om drukte 
en opstoppingen te vermijden. Hij probeert files te voorkomen, adequaat te 
reageren op calamiteiten en hoge, corona-gevaarlijke mensenconcentraties tegen 
te gaan. Zijn werk heeft onder meer geleid tot innovatieve regelsystemen op de 
Nederlandse snelwegen en een monitoringdashboard voor SAIL en de viering van 
Koningsdag in Amsterdam. Hoogendoorn is nog geen vijftig, maar heeft een 
onderscheidend profiel en een track record aan publicaties, citaties en 
onderzoeksbeurzen vergelijkbaar met die van aanzienlijk oudere wetenschappers. 
Hij verdient het zonder meer om als eerste transportwetenschapper toe te treden 
tot de KNAW.


Susanne Janssen (1963)
Hoogleraar sociologie van media en cultuur, Erasmus Universiteit Rotterdam

Susanne Janssen is een toonaangevende onderzoeker op het gebied van media, 
cultuur en samenleving met een grote staat van dienst in internationaal 
vergelijkend onderzoek en multidisciplinaire samenwerking. Haar 
onderzoeksterrein bestrijkt uiteenlopende thema’s, zoals de impact van 
globalisering en toegenomen diversiteit in het culturele veld, de rol van 
critici en andere intermediairs in de waardering van cultuur, ontwikkelingen in 
de cultuurjournalistiek, sociaal-culturele verschillen in mediagebruik en 
cultuurconsumptie, het onderscheid tussen ‘hoge’ en ‘populaire’ cultuur en de 
rol van popmuziek in cultureel geheugen en culturele identiteit. Janssen heeft 
meerdere grootschalige internationale onderzoeksprojecten geleid en staat ook 
nu aan het hoofd van een consortium in het Europese onderzoeksprogramma Horizon 
2020. Zij is tevens een pionier in onderwijs en internationalisering. Als 
bouwdecaan voor het vakgebied media en communicatie aan de EUR ontwikkelde zij 
onder meer de succesvolle internationale bacheloropleiding Communication and 
Media (IBCoM) en de research master Sociology of Culture, Media and the Arts.


Inger Leemans (1971)
Hoogleraar cultuurgeschiedenis, Vrije Universiteit Amsterdam, onderzoeksleider 
NL-Lab Humanities Cluster KNAW

Inger Leemans onderzoekt historische thema’s die het individuele, het culturele 
en het maatschappelijke doorsnijden. Met een focus op de vroegmoderne periode 
van 1500 tot 1850 heeft zij onder meer onderzoek gedaan naar pornografie en de 
radicale verlichting, emoties in een economische context (bijvoorbeeld op de 
beurs) en de onontgonnen wereld van geuren in het verleden. Leemans durft 
originele keuzes te maken, zowel in haar onderwerpen als in haar methoden. Ze 
was vanaf de start een pionier in digitale geesteswetenschappen, omarmt 
expertises uit vele disciplines en combineert micro- en macronarratieven. 
Leemans gebruikt de geschiedenis om na te denken over eigentijdse normen. Haar 
open houding stelt haar daarbij in staat om ook over gevoelige thema’s de 
discussie aan te gaan.


Jana Roithova (1974)
Hoogleraar spectroscopie en katalyse, Radboud Universiteit

Jana Roithova bestudeert nog onbeschreven chemische reacties en probeert hierin 
algemene principes van chemische reactiviteit bloot te leggen. Hiermee levert 
zij een fundamentele bijdrage aan vooruitgang in de scheikunde en opent ze de 
deur naar de constructie van nieuwe complexe moleculen en materialen. Roithova 
heeft een reputatie opgebouwd met de ontwikkeling van innovatieve 
massaspectrometriemethodes om chemische reacties in de gasfase te bestuderen. 
Ze combineert deze observaties met analyses en rekenmodellen. Naast haar 
onderzoekswerk is Roithova een gedreven docent en een veelgevraagd spreker op 
conferenties en universiteiten. In een adviserende rol geeft zij mede vorm aan 
het wetenschapsbeleid in Nederland en haar geboorteland Tsjechië.


Ton Schumacher (1965)
Groepsleider, Nederlands Kanker Instituut en bijzonder hoogleraar 
immuuntechnologie, LUMC

Ton Schumacher heeft ontdekkingen gedaan die van wezenlijk belang zijn voor de 
behandeling van kanker met immuuntherapie. Zo leverde hij een bijdrage aan de 
kennis over hoe T-cellen in tumoren efficiënter aangezet kunnen worden en hoe 
bij individuele patiënten eiwitten op tumorcellen bijdragen aan succesvolle 
immuuntherapie. Schumacher staat internationaal bekend om zijn technologische 
vernieuwing. Hij heeft een groot talent om de fundamentele ontdekkingen die 
voortkomen uit deze innovaties in de kliniek te laten landen. De bijzondere 
combinatie van academische excellentie en ondernemerschap die Schumacher 
belichaamt, is een aanwinst voor de KNAW.


Eline Slagboom (1960)
Hoogleraar moleculaire epidemiologie, LUMC

Waarom zitten sommige negentigers nog vrolijk op de fiets, terwijl andere 
ouderen al met zeventig meerdere aandoeningen hebben? Eline Slagboom heeft haar 
wetenschappelijke carrière gewijd aan het bestuderen van de genetische factoren 
die gezonde veroudering stimuleren en de moleculaire profielen in je bloed die 
de biologische leeftijd vertellen. Die profielen hangen samen met de 
stofwisseling, ontsteking en de bacteriële samenstelling van het lichaam. Veel 
van dit onderzoek verrichtte zij in de bijzondere Leiden Langleven Studie 
waarvan zij de oprichter is De laatste jaren heeft zij haar aanpak verbreed en 
moleculaire profielen in landelijk populatie onderzoek (BBMRI-metabolomics) in 
gang gezet en die gekoppeld aan leefstijlinterventies. Ook legt zij met haar 
collega’s de langetermijneffecten van omgevingsfactoren voor de geboorte bloot. 
Slagboom drukt al dertig jaar haar unieke stempel op het verouderingsonderzoek. 
Mede door de nieuwe wegen die zij is ingeslagen is zij nu op de toppen van haar 
kunnen.


Ignas Snellen (1970)
Hoogleraar observationele astrofysica, Universiteit Leiden

Ignas Snellen is pionier op het gebied van exoplaneten, planeten die draaien om 
een andere ster dan de zon. Exoplaneten zijn het onderwerp van een jong en snel 
groeiend onderzoeksveld. Met uitzonderlijke toewijding en slimme technieken is 
het Snellen gelukt om extreem zwakke signalen van exoplaneten vanaf de aarde te 
detecteren, iets wat de meeste wetenschappers niet voor mogelijk hadden 
gehouden. Snellen heeft veel primeurs op zijn naam, zoals de eerste meting van 
de lengte van een dag op een exoplaneet. Een opwindend langetermijndoel van het 
onderzoek naar exoplaneten is om daar sporen van leven te ontdekken. Wie weet 
kan Snellen ooit ook dit als primeur op zijn conto schrijven.


Rineke Verbrugge (1965)
Hoogleraar logica en cognitie, Rijksuniversiteit Groningen

Rineke Verbrugge is opgeleid in de logica en de grondslagen van de wiskunde en 
leverde substantiële bijdragen aan bewijsbaarheidslogica en de epistemische 
logica. Daarna verbreedde zij haar vakgebied, om zich met groot succes toe te 
leggen op de logica van interactieve systemen, zoals groepen mensen die met 
elkaar samenwerken. Haar werk is bij uitstek interdisciplinair, door de 
creatieve manier waarop het wiskundige logica, artificiële intelligentie en 
cognitiewetenschap bij elkaar brengt. Verbrugge publiceert veel over 
intelligente interactie. Ze ontwikkelde een beroemd spel dat de perspectieven 
van logica, speltheorie en cognitieve psychologie bij elkaar brengt. Ook bouwde 
ze het eerste formele model voor samenwerking in teams, dat informatiestromen, 
collectieve intenties en gezamenlijke planning met elkaar in verband brengt.


Miguel John Versluys (1971)
Hoogleraar klassieke en mediterrane archeologie, Universiteit Leiden

Miguel John Versluys is een prominente en vernieuwende Nederlandse archeoloog. 
Zijn onderzoek naar de oude geschiedenis van het Middellandse-Zeegebied spitst 
zich toe op de spanning tussen lokale tradities en verwachtingen enerzijds en 
de culturele en economische dynamiek van globalisering anderzijds. Hij 
combineert daarbij methoden uit de geestes- en sociale wetenschappen en de 
natuurwetenschappen. Versluys gaf zijn onderzoeksgebied een nieuwe impuls met 
zijn introductie van het begrip ‘objectscape’, waarmee de impact van een stroom 
aan objecten met specifieke materiële en stilistische eigenschappen, die zich 
door de tijd heen over grotere of kleinere afstanden verplaatst, in beeld 
gebracht kan worden. Versluys beperkt zich niet tot de academische wereld, maar 
werkt graag samen met culturele organisaties en musea.


Dolf Weijers (1976)
Hoogleraar biochemie, Wageningen Universiteit

Hoe slagen cellen erin samen een goed functionerend meercellig organisme te 
vormen? Dit soort fundamentele vragen onderzoekt Dolf Weijers aan de hand van 
plantenembryo’s. Door biochemie, genetische celbiologie en evolutionaire 
biologie te combineren heeft hij belangrijke moleculaire mechanismen en 
genregulatoire netwerken opgehelderd, die het gedrag van cellen verklaren. 
Weijers is een schaap met vijf poten: naast een gedreven onderzoeker is hij ook 
een geliefd docent. Ook zet hij zich enthousiast in om de kwaliteit van het 
wetenschappelijk landschap te verbeteren. Zo heeft hij het Wetenschapscafé 
Wageningen en de Wageningen Young Academy opgezet en is hij een bezield lid van 
bestuurlijke commissies in binnen- en buitenland.


Guido van der Werf (1972)
Hoogleraar mondiale koolstofcyclus en landgebruik, Vrije Universiteit Amsterdam

Guido van der Werf is een autoriteit op het gebied van natuurbranden. Dit zijn 
geen lokale en tijdelijke verschijnselen, liet hij zien. Ze komen bijna overal 
op de wereld en het hele jaar door voor, met een grote impact op bewoners, 
natuur en klimaat. Met behulp van satellietfoto’s, drones en slimme 
analysetechnieken toonde Van der Werf aan dat vuur in allerlei soorten 
vegetatie wereldwijd jaarlijks een gebied ter grootte van Europa afbrandt. Hij 
was de eerste die de CO2- uitstoot van deze branden kwantificeerde op basis van 
satellietgegevens. Van der Werfs onderzoek is van goot maatschappelijk belang 
en wordt dan ook uitgebreid geciteerd, bijvoorbeeld in de rapporten van het 
International Panel on Climate Change (IPCC).


Buitenlandse leden
Conny Aerts (1966)
Hoogleraar sterrenkunde, KU Leuven en Radboud Universiteit

Conny Aerts bestudeert het inwendige van sterren aan de hand van bevingen aan 
hun oppervlak. Haar baanbrekende werk heeft ervoor gezorgd dat we de interne 
structuur en evolutie van sterren beter kunnen modelleren. Ze is een drijvende 
kracht achter de inzet van ruimtesatellieten om sterren te onderzoeken. Dit 
heeft tot een schat aan nieuwe ontdekkingen geleid over de massa, omvang, 
chemische samenstelling en leeftijd van sterren. Naast haar succesvolle 
wetenschappelijke werk schreef Aerts hét studieboek over astroseismologie, zet 
ze zich onvermoeibaar in voor genderbalans in de wetenschappelijke wereld en 
informeert ze het grote publiek over sterrenkunde door haar vele activiteiten 
op het gebied van wetenschapscommunicatie.


Vishva Dixit (1956)
Vicevoorzitter onderzoek, Genentech Inc

Vishva Dixit is moleculair bioloog en biochemicus, een pionier op het gebied 
van celdood en ontstekingssignalering. In 1997 ruilde Dixit zijn 
hoogleraarschap aan de University of Michigan Medical School in voor een 
positie bij Genentech, een bedrijf in San Francisco dat een brug slaat tussen 
academische en industriële research. Hij is verantwoordelijk voor talrijke 
wetenschappelijke doorbraken rond de ontdekking en karakterisatie van 
regulatoren van celdood. Daarover lanceerde hij uitdagende nieuwe ideeën, om 
deze vervolgens met een elegante combinatie van instrumenten uit de biochemie, 
genetica en immunologie van experimenteel bewijs te voorzien. Dixits werk aan 
de biologie van kankercellen heeft het begrip over het ontstaan van deze 
gevreesde ziekte aanzienlijk verbeterd.


Jolanda Jetten (1970)
Hoogleraar sociale psychologie, University of Queensland, Australië

Jolanda Jetten is opgeleid in Nijmegen en Amsterdam, en verhuisde in 1997 naar 
Queensland, Australië. In de periode 2001-2007 was ze verbonden aan de 
University of Exeter in Engelandmaar daarna keerde ze terug naar de University 
of Queensland (UQ) in Brisbane. Gedurende deze periode heeft ze, samen met haar 
collega’s, een belangrijke bijdrage geleverd aan de sociale psychologie en 
recentelijk de gezondheidspsychologie. Haar werk is zowel theoretisch 
vernieuwend als empirisch robuust. Ze richt zich op urgente maatschappelijke 
thema's zoals sociale uitsluiting, sociale gezondheid, en pro-sociaal gedrag. 
In 2020 publiceerde Jetten een boek over de psychologische aspecten van de 
Covid-19-pandemie. Jettens invloed is groot. Zo geeft ze regelmatig lezingen 
voor een breed publiek, is ze wetenschappelijk adviseur van de Australische 
regering, voormalig voorzitter van de Vereniging van Australische en Nieuw 
Zeelandse sociale psychologen (SASP), en huidige voorzitter van de Australische 
filosofie en psychologie vereniging (ASPP).


Noot voor de pers
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Irene van Houten, communicatie 
KNAW, telefoon 06 1137 5909 of 
irene.van.houten@xxxxxxx<mailto:irene.van.houten@xxxxxxx>.

________________________________
[outline-gray-twitter-48.png]   
Tweet<https://knaw.us5.list-manage.com/track/click?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=f01b31ce11&e=75a4fdadec>

[outline-gray-facebook-48.png]   
Deel<https://knaw.us5.list-manage.com/track/click?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=f1fbad2a2c&e=75a4fdadec>

[outline-gray-forwardtofriend-48.png]   Stuur 
door<http://us5.forward-to-friend.com/forward?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=a800083e1b&e=75a4fdadec>

KONINKLIJKE NEDERLANDSE
AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN
Afdeling Communicatie
Kloveniersburgwal 29
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam

Telefoon 020 551 0759
communicatie@xxxxxxx

<mailto:communicatie@xxxxxxx>www.knaw.nl<https://knaw.us5.list-manage.com/track/click?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=ac6baa746b&e=75a4fdadec>
Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] KNAW kiest 23 nieuwe leden - KNAW Communicatie