[PWC-MEDIA] KNAW Onderwijsprijs voor de twaalf beste profielwerkstukken

  • From: "KNAW Communicatie" <dmarc-noreply@xxxxxxxxxxxxx> (Redacted sender "Communicatie" for DMARC)
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 1 Jun 2021 09:27:44 +0000Bekijk 
online<https://us5.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=3308f7f1f4>

[Logo KNAW]
persbericht
________________________________1 juni 2021

KNAW Onderwijsprijs voor de twaalf beste profielwerkstukkenVan perfectionisme tot knieschijfreflex, van kind-influencers tot het Duitse 
keizerrijk. Ondanks coronapandemie en schoolsluiting werd de KNAW ook in 2021 
weer overstelpt met prachtige inzendingen voor de KNAW Onderwijsprijs. Het 
enthousiasme spatte ervan af. Dit jaar heeft de jury 293 profielwerkstukken 
bekeken. De twaalf beste werkstukken krijgen een prijs. Met deze jaarlijkse 
prijs wil de KNAW het wetenschappelijk denken in het vwo stimuleren. De 
winnaars krijgen een toelage voor hun eerste collegejaar.Dit zijn de winnende werkstukken:
Cultuur & Maatschappij
Duitsland eingekreist: vorming van het buitenlandbeleid van het Duitse 
keizerrijk 1871-1914 | Zuider Gymnasium, Rotterdam
Leerlingen: Tarik Dellouche & Sander Iuga

Welke omstandigheden en persoonlijke beslissingen bepaalden het 
buitenlandbeleid van het Duitse keizerrijk? Die vraag is historisch relevant, 
omdat een aanvankelijk stabiel en pacifistisch beleid onder kanselier Bismarck 
na het aantreden van Keizer Wilhelm II steeds verder ontspoorde, en 
uiteindelijk uitmondde in een wereldoorlog. Tarik Dellouche en Sander Iuga 
toetsten bestaande ideeën over deze periode. Ze lazen een indrukwekkende berg 
bronnenmateriaal, van historische verdragen tot dagboeken en memoires. Ze 
concluderen dat de omsingeling van Duitsland door machtige staten de kern van 
het buitenlandbeleid vormde. Bismarck wilde van Duitsland een pacifistische 
buffer maken, Wilhelm wilde het land juist militair versterken. Hij was er dus 
niet op uit om Bismarcks werk te verkwanselen, maar had een andere visie die 
uiteindelijk slecht uitpakte.

Taalontwikkeling groep 3 tijdens afstandsonderwijs | College Hageveld, Heemstede
Leerling: Jiska de Nie

Jiska de Nie onderzocht de invloed van het thuisonderwijs tijdens de eerste 
corona-lockdown op de taalontwikkeling van Haarlemse kinderen in groep 3. Zij 
hield enquêtes onder leerkrachten op elf Haarlemse scholen in verschillende 
wijken. Zo ontdekte ze dat in de sociaal-economisch zwakkere Haarlemse wijken 
55 procent van de leerlingen een taalachterstand heeft opgelopen. In de meer 
draagkrachtige wijken gold dat voor 36 procent. Ook was het type 
taalachterstanden in de armere wijken ernstiger: de kinderen zullen er langer 
last van houden. Tegelijkertijd wisten sommige kinderen juist een voorsprong te 
ontwikkelen door het thuisonderwijs: 20 procent in de armere en 26 procent in 
de rijkere wijken. Het onderzoek toont aan dat schoolsluiting de 
kansenongelijkeid onder jonge kinderen heeft vergroot.

Van excuusdebat tot excuuscultuur | Driestar College, Gouda
Leerling: Martje den Ouden

In 2020 was er voor het eerst uitgebreid aandacht voor de zwarte bladzijdes uit 
de Nederlandse geschiedenis. Premier Rutte sprak excuses uit voor het 
tekortschieten van de Nederlandse overheid tijdens de Holocaust, en Amsterdam 
maakte als eerste gemeente excuses voor zijn rol in het slavernijverleden. 
Martje ten Ouden onderzocht waar deze schijnbaar plotselinge excuusbereidheid 
vandaan komt, en hoe het debat over ‘excuses’, ‘spijt’ en ‘berouw’ zich heeft 
ontwikkeld. Zij beschrijft hoe sinds 1995 de Nederlandse regering − maar ook 
bedrijven en kerken − haar eigen rol steeds kritischer onder de loep durfde te 
nemen. Ook ontdekte nieuwe feiten en de toegenomen meerkleurigheid van de 
Nederlandse samenleving speelden een rol. Zo verandert de verwerking van het 
verleden en is het excuusdebat in Nederland opgeschoven naar een excuuscultuur.


Economie & Maatschappij
Jongeren van nu, voor het milieu van de toekomst | Comenius College, Hilversum
Leerlingen: Gwendolyn Berkelder & Sophie Handgraaf

Gwendolyn Berkelder en Sophie Handgraaf zochten een oplossing voor de ‘teenage 
dip’. Dit is het dieptepunt in interesse voor het milieu onder 13- tot 
18-jarigen, de groep die juist de meeste last zal ondervinden van milieuschade. 
Op grond van uitgebreid empirisch onderzoek concluderen Gwendolyn en Sophie dat 
een gedifferentieerde aanpak de grootste kans van slagen heeft. Zo kun je in de 
‘disengaged’ maar beter niet te veel energie stoppen. De ‘paralyzed’ moeten 
ervan overtuigd worden dat ze wel degelijk impact hebben. De ‘charitables’ (die 
zich voor elke goede zaak wel in willen zetten) kun je proberen meer te 
interesseren voor het milieu. De ‘concerned activists’ ten slotte moeten nog 
beter worden toegerust met kennis, zodat ze anderen kunnen beïnvloeden.

Kindinfluencers: kinderarbeid of hobby? | CSG Dingstede, Meppel
Leerlingen: Noa Esselbrugge & Geanne Timmerman

Kindinfluencers zijn kinderen onder de dertien jaar die geld verdienen op 
sociale media. Het fenomeen is nog vrij nieuw en staat wetenschappelijk en 
juridisch in de kinderschoenen. Een gedurfd besluit dus van Noa Esselbrugge en 
Geanne Timmerman om zich hierin te verdiepen. Noa en Geanne benaderen het 
onderwerp vanuit een vergelijkend juridisch perspectief, maar kijken ook naar 
de verdienmodellen en naar de psychische effecten op de kinderen. Ze 
concluderen dat kindinfluencers wel degelijk kinderarbeid verrichten, en dat de 
wetgever deze kinderen in bescherming moet nemen. Een deel van de inkomsten zou 
bijvoorbeeld verplicht op een geblokkeerde rekening moeten worden gestort, voor 
later. En het kind moet al het commerciële materiaal zonder tussenkomst van 
ouders offline kunnen halen.

Mag het af en toe een beetje minder?! | GSR, Rotterdam
Leerlingen: Jaëlle Mourik & Sifra Kooy

Jaëlle Mourik en Sifra Kooy zien veel leerlingen die torenhoge eisen aan 
zichzelf stellen. Perfectionisme is mooi, maar soms loopt het uit de hand. Dan 
kan het leiden tot extreme vermoeidheid, angststoornissen, uitstelgedrag, 
depressie en andere ellende. Hoe kunnen scholieren hun perfectionisme positief 
inzetten zonder eraan onderdoor te gaan, vroegen Jaëlle en Sifra zich af. Ze 
brachten het fenomeen grondig in kaart en ontwikkelden een cursus om 
perfectionistische scholieren hun perfectionisme te leren accepteren, de 
risico’s te onderkennen en door oefeningen hun gedrag aan te passen. Jaëlle en 
Sifra gaven de cursus daadwerkelijk aan een groep medeleerlingen. Die vonden 
achteraf dat ze iets nieuws over zichzelf hadden geleerd. Ook scoorden ze iets 
lager op de door Jaëlle en Sifra ontwikkelde perfectionisme-meetlat.Natuur & Gezondheid
Cardiac Automated Drug Administration System | Ir. Lely Lyceum, Amsterdam
Leerling:  Arwa Issa

Arwa Issa wilde een technische oplossing bedenken voor een medisch probleem. Ze 
koos de meest voorkomende hartritmestoornis: boezemfibrilleren. Daarbij gaat 
het hart plotseling onregelmatig bonken; vooral veel oudere mensen hebben er 
last van. Geïnspireerd door de insulinepomp ontwierp Arwa een systeem dat 
gedoseerd en automatisch medicijnen kan rondpompen. Het doet dit wanneer via 
een smartwatch wordt geregistreerd dat de hartslag verandert zonder dat de 
patiënt zich inspant. In een paar minuten zouden de klachten verholpen moeten 
zijn. Arwa ontwierp haar Cardiac Automated Drug Administration System (CADAS) 
via een simulatie. Het is nog niet op echte patiënten getest. Maar Arwa hoopt 
dat CADAS de basis legt voor een wereld waarin boezemfibrilleren niet meer voor 
onnodig lijden hoeft te zorgen.

De allesverwoestende explosies: Beiroet en COVID-19 besmettingen | Fons Vitae 
Lyceum, Amsterdam
Leerlingen: Sarah Issa & Stéphanie Issa

Op 4 augustus 2020 vonden er twee zware explosies plaats in de haven van 
Beiroet. Voor hun profielwerkstuk onderzochten Sarah en Stéphanie Issa wat de 
invloed van deze lokale ramp was op een andere ramp, de corona-pandemie. 
Hiervoor deden Sarah en Stéphanie literatuuronderzoek naar de Libanese politiek 
voor en na de explosies, en hielden ze interviews met artsen in Libanon en 
Nederland. Ook analyseerden de zussen het aantal besmettingen vóór en drie 
weken na de explosies. Als controlegroep nemen ze de besmettingen in twee 
andere Libanese steden. Sarah en Stéphanie concluderen dat niet zozeer de 
explosies zelf de COVID-19-besmettingen deden stijgen, als wel de woedende 
demonstraties die daarna in verschillende Libanese steden werden gehouden.

Multitasken in beeld en geluid; | Mencia de Mendoza, Breda
Leerling: Joëlle Steltenpool

Muzikanten moeten wel multitasken: noten lezen, luisteren en muziek maken 
tegelijk. Joëlle Steltenpool onderzocht of getrainde musici ook buiten de 
muziek beter kunnen multitasken dan niet-musici. Om dit te testen ontwikkelde 
ze haar eigen computerspel, waarin proefpersonen tegelijkertijd  op zowel 
visuele als auditieve prikkels moesten reageren. Uit de resultaten blijkt dat 
musici de testjes inderdaad beter uitvoerden dan niet-musici. Er werden geen 
significante verbanden gevonden tussen de prestaties bij de computertaak en de 
leeftijd waarop iemand begon met muziek spelen, de hoeveelheid tijd die iemand 
per week musiceerde en het soort instrument dat iemand bespeelde. Onduidelijk 
is nog of mensen beter gaan multitasken door de muziektraining, óf mensen die 
goed zijn in multitasken het langer volhouden op muziekles.


Natuur & Techniek
De kniepeesreflex | Van Maerlantlyceum, Eindhoven
Leerlingen: David Chen & Stevan Pavlović

Het ingewikkelde zenuwstelsel in het menselijk lichaam is weliswaar cruciaal 
voor onze gezondheid, maar laat zich niet eenvoudig onderzoeken omdat het zich 
diep in het lichaam bevindt. David Chen en Stevan Pavlovic zagen in de 
kniepeesreflex − de bekende opwippende knie als er met een hamertje op wordt 
geklopt – de ideale ingang om toch een diagnose te kunnen stellen over het 
zenuwstelsel. Maar dan moet die diagnose liever niet aan het blote oog worden 
overgelaten. David en Stevan passen wiskunde toe op de biologie, om zo stap 
voor stap een opstelling te ontwerpen die met behulp van video en een mobiele 
telefoon de kniebeweging kwantificeert. Volgens de KNAW-jury is de opstelling 
die de jongens ontwierpen bijna rijp voor de markt.

De oorzaken en het voorkomen van antibioticaresistentie | Johannes Fontanus 
College, Barneveld
Leerlingen: Ariska van de Bunt & Ellen van Kruistum

Er overlijden in Nederland jaarlijks tweehonderd mensen aan 
antibioticaresistentie. Dat is relatief weinig, maar wetenschappers voorspellen 
dat het aantal zal toenemen doordat we de resistentie uit het buitenland 
importeren. Een actueel en relevant onderwerp dus, dat Ariska van de Bunt en 
Ellen van Kruistum ter hand namen in hun profielwerkstuk. Na degelijk onderzoek 
en spannende experimenten in doucheputjes concluderen ze dat het gebruik van 
antibiotica zoveel mogelijk moet worden verminderd om resistentie te voorkomen 
Dit kan door goed op hygiëne te letten, door alternatieve behandelwijzen te 
ontwikkelen, maar ook door in vee- en viskwekerijen niet zomaar antibiotica te 
gebruiken. Zowel Ariska als Ellen willen na hun eindexamen graag verder in de 
biomedische sector. Hun profielwerkstuk is daarvoor een uitstekende eerste stap.

Mens versus machine | Erasmus College, Zoetermeer
Leerlingen: Stach Redeker, Noah Verkaik & Sander Vermeulen

Stach Redeker, Noah Verkaik en Sander Vermeulen willen graag rijk worden. Ook 
houden ze van artificiële intelligentie. Wat is er dan logischer dan voor je 
profielwerkstuk te onderzoeken of je een softwareprogramma kunt schrijven dat 
beter is in beleggingen dan een mens? De scholieren verdiepten zich in de 
beurshandel, doken in de wereld van de automatisering en sloegen aan het 
programmeren. Uiteindelijk lukte het om een programma te schrijven dat 
zelfstandig aandelen met rendement kan verhandelen. Al kon het nog niet op 
tegen menselijke handelaars, de leerlingen verwachten dat in de toekomst 
beurshandelaren concurrentie zullen ondervinden van artificiële intelligentie. 
Immers: ‘Als drie enthousiaste jongens en een computer een redelijk rendement 
kunnen behalen, wat zijn dan de mogelijkheden van een firma met duizend 
techneuten?’De KNAW Onderwijsprijs
Dit jaar reikt de KNAW de KNAW 
Onderwijsprijs<https://www.knawonderwijsprijs.nl/> voor de dertiende maal uit 
binnen de vier vwo-profielen Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, 
Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek. In elk profiel worden de drie beste 
werkstukken beloond met een prijs. De jury, die de winnaars selecteert, bestaat 
per profiel uit vier wetenschappers die gelieerd zijn aan de KNAW.
Op dinsdag 8 juni zal KNAW-president Ineke Sluiter tijdens een feestelijk 
programma in het Trippenhuis bekendmaken welke werkstukken per profiel de 
eerste, tweede en derde prijs hebben gewonnen. De eerste prijs bestaat uit een 
studiebeurs voor het eerste collegejaar ter waarde van € 2.000, de tweede prijs 
is een bedrag van € 1.500 en de derde prijs bedraagt € 1.000. Ook de docenten 
die de winnende werkstukken hebben begeleid krijgen een onderscheiding van de 
KNAW en de scholen ontvangen een plaquette.

Online uitreiking
De leerlingen die een prijs gewonnen hebben, kunnen de feestelijke bijeenkomst 
in het Trippenhuis bijwonen. Andere belangstellenden kunnen de bijeenkomst op 
afstand via YouTube<https://www.youtube.com/watch?v=39R21I3QZfI> volgen. Dat 
kan op 8 juni vanaf 16.00 uur via de website van de KNAW 
Onderwijsprijs<https://www.knawonderwijsprijs.nl/>.


Noot voor de pers
Voor meer informatie, beeldmateriaal en/of interviewverzoeken kunt u contact 
opnemen met:

  *   Anne van den Nulft, Communicatiebureau De Wolven, 
anne@xxxxxxxxxxxx<mailto:anne@xxxxxxxxxxxx>, tel. 020 620 3354 / 06 2428 6390 of
  *   Kirsten Munk, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 
kirsten.munk@xxxxxxx<mailto:kirsten.munk@xxxxxxx>, tel. 06 2168 7913________________________________
[outline-gray-twitter-48.png]   
Tweet<http://twitter.com/intent/tweet?text=KNAW+Onderwijsprijs+voor+de+twaalf+beste+profielwerkstukken:%20http%3A%2F%2Feepurl.com%2FhzYrLn>

[outline-gray-facebook-48.png]   
Deel<http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FhzYrLn>

[outline-gray-forwardtofriend-48.png]   Stuur door<*|FORWARD|*>

KONINKLIJKE NEDERLANDSE
AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN
Afdeling Communicatie
Kloveniersburgwal 29
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam

Telefoon 020 551 0759
communicatie@xxxxxxx

<mailto:communicatie@xxxxxxx>www.knaw.nl<https://www.knaw.nl>

 <*|UNSUB|*>


Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] KNAW Onderwijsprijs voor de twaalf beste profielwerkstukken - KNAW Communicatie