[PWC-MEDIA] De Jonge Akademie & Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren | Rapport impact COVID-19-pandemie op werk en welzijn wetenschappers.

  • From: "Poorthuis, L. [Lidwien]" <poorthuis@xxxxxxx>
  • To: "'pwc-media@xxxxxxxxxxxxx'" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 30 Nov 2021 07:00:01 +0000

PERSBERICHT - ONDER EMBARGO TOT 30 NOVEMBER 2021 8h - Click 
here<https://www.lnvh.nl/a-3717/the-impact-of-the-covid-19-pandemic-first-lockdown-period-on-the-work-and-well-being-of-academics-in-the-netherlands>
 to find this information in English

30 november 2021

Nieuw rapport impact COVID-19-pandemie op wetenschappers.
De COVID-19-pandemie heeft aanzienlijke impact op het werk en welzijn van 
wetenschappers. Leiderschap, geld en maatwerk zijn nodig om de gevolgen op te 
vangen.

De Jonge Akademie en het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren 
onderzochten<https://www.lnvh.nl/uploads/moxiemanager/De_Jonge_Akademie_-_Het_Landelijk_Netwerk_Vrouwelijke_Hoogleraren_-_The_impact_of_the_COVID-19_pandemic_on_academics.pdf>
 in samenwerking met de Universiteiten van Nederland (VSNU | UNL) de impact van 
de eerste lockdownperiode op het werk en welzijn van wetenschappers in 
Nederland en doen aanbevelingen om de mogelijke gevolgen van deze impact te 
beperken.
Verlies van onderzoekstijd
Wetenschappers uit alle functiecategorieën zagen tijdens de eerste 
lockdownperiode de tijd die zij aan onderzoek konden besteden significant 
dalen. 40 procent van alle academici rapporteerde een verlies aan 
onderzoekstijd. Meer dan de helft van de promovendi, postdocs en wetenschappers 
in een tenure track meldde COVID-19-gerelateerde vertragingen, waardoor zij 
verwachten hun projecten niet op tijd te kunnen afronden of aan de eisen van de 
tenure track te kunnen voldoen.
Balans werk- en privéleven zoek
Wetenschappers met zorgtaken zagen de grootste terugval in onderzoekstijd. Het 
door wetenschappers met thuiswonende, jonge kinderen gerapporteerde verlies aan 
onderzoekstijd is twee keer zo groot als die van wetenschappers zonder 
thuiswonende kinderen. Wetenschappers met (jonge) kinderen rapporteerden veel 
vaker een conflict tussen werk en gezin tijdens de lockdown dan wetenschappers 
zonder kinderen in het huishouden. Wetenschappers met thuiswonende kinderen die 
in de beginfase van hun carrière zitten geven tevens aan aanzienlijk minder 
mogelijkheid gehad te hebben onderzoeksbeurzen aan te vragen.

Vrouwen in kwetsbare posities
Vrouwelijke wetenschappers met jonge kinderen ondervonden het grootste conflict 
bij het combineren van werk- en zorgverplichtingen. Ze rapporteerden de hoogste 
stressniveaus met betrekking tot de voortgang van hun onderzoek en zorgen over 
hun toekomst in de academie. Opvallend is dat deze vrouwen zich in kwetsbaarder 
posities bevinden - iets vroeger in hun loopbaan en vaker in tijdelijke 
functies - dan hun mannelijke collega's met jonge kinderen.
Hoge mate van stress en zorgen
Een kwart van de wetenschappers geeft aan in hoge mate stress en vermoeidheid 
te ervaren en zich in de eerste maanden van de pandemie moe en uitgeput gevoeld 
te hebben in relatie tot hun werk. De hoogste scores zijn te vinden onder de 
wetenschappers met een niet-Nederlandse nationaliteit en de wetenschappers die 
aan het begin van hun carrière staan. Die laatste groep geeft tevens aan in 
toegenomen mate stress te ervaren over hun toekomst in de wetenschap.
Leiderschap
62 procent van de wetenschappers in leidinggevende posities geeft aan hun 
leidinggevende taak als moeilijker te hebben ervaren tijdens de eerste 
lockdownperiode. En hoewel leidinggevenden aangaven vanuit hun organisatie 
enige handvatten en ondersteuning voor hun taak te hebben gekregen, ziet een 
substantiële groep duidelijk ruimte voor verbetering.
Aanbevelingen
Op basis van de uitkomsten van de vragenlijst en de analyses in dit onderzoek 
doen De Jonge Akademie en het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren 
aanbevelingen aan de sector om de gevolgen van de pandemie op te kunnen vangen. 
De aanbevelingen zijn als volgt samen te vatten: 1. Voorkom braindrain: 
investeer in talentbehoud, vooral onder kwetsbare groepen; 2. Pas criteria voor 
promotie en loopbaanontwikkeling aan en heroverweeg deze in lijn met de 
ontwikkelingen op het gebied van Erkennen en Waarderen. Voorkom daarbij 
one-size-fits-all-benaderingen, kies voor maatwerk en heldere communicatie; 3. 
Ondersteun leiderschapsontwikkeling en maak leiderschap een explicieter erkend 
en gewaardeerd onderdeel van het werk van een wetenschapper; 4. Blijf de 
gevolgen van de pandemie systematisch monitoren en onderzoeken en houd daarbij 
rekening met verschillen in aard en impact, in het bijzonder voor kwetsbare 
groepen.
Tot slot
Voor dit onderzoek werd een vragenlijst uitgezet onder al het wetenschappelijk 
personeel van de Nederlandse universiteiten. Bijna 6000 wetenschappers vulden 
de vragenlijst in. Het is daarmee het eerste sectorbrede onderzoek naar de 
impact van de pandemie. De resultaten van dit onderzoek hebben betrekking op de 
eerste lockdownperiode (maart - juni 2020). De pandemie is echter nog lang niet 
voorbij. De Jonge Akademie en het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren 
blijven de komende tijd de uitkomsten van dit onderzoek onder de aandacht 
brengen en dringen aan op vervolgonderzoek waarvan de uitkomsten openbaar zijn, 
om zo met alle belanghebbenden gezamenlijk te werken aan het beperken van de 
gevolgen van de pandemie voor wetenschap en wetenschappers en het aanpakken van 
ongelijkheden die door de pandemie zijn vergroot.

·         Download het rapport 
hier<https://www.lnvh.nl/uploads/moxiemanager/De_Jonge_Akademie_-_Het_Landelijk_Netwerk_Vrouwelijke_Hoogleraren_-_The_impact_of_the_COVID-19_pandemic_on_academics.pdf>.

________________________________
Bijeenkomst impact COVID-19
Op 2 december wordt het rapport The impact of the COVID-19 pandemic first 
lockdown period on the work and wellbeing of academics in the Netherlands 
gepresenteerd tijdens de KNAW-expertmeeting 'De impact van COVID-19 op 
onderzoekers'. De bijeenkomst is onderdeel van een vierluik en is gratis online 
bij te wonen. Meer informatie over de expertmeetings en aanmelding is te vinden 
op de website van de 
KNAW<https://knaw.nl/nl/actueel/agenda/de-impact-van-covid-19-op-onderzoekers>.
________________________________
Over De Jonge Akademie:
De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van 50 onderzoekers 
uit verschillende disciplines met visie op wetenschap, wetenschapsbeleid en 
wetenschapscommunicatie. Ze organiseert haar activiteiten rondom vier tracés: 
interdisciplinariteit, internationalisering, wetenschapsbeleid en wetenschap en 
maatschappij. De Jonge Akademie is een zelfstandig onderdeel van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Over het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren:
Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) is een netwerk-, kennis- 
en belangenbehartigingsorganisatie met meer dan 1500 aangesloten vrouwelijke 
universitair hoofddocenten en hoogleraren. Het LNVH zet zich in voor een 
evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de wetenschap, de verbetering van 
de positie van vrouwen en een inclusieve en veilige academie.
Noot voor de redactie:
Voor verdere informatie en/of interviewvragen kunt u contact opnemen met 
Lidwien Poorthuis, Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren, 06-15207225 - 
poorthuis@xxxxxxx<mailto:poorthuis@xxxxxxx>, of met Esther Ladiges, 
communicatieadviseur De Jonge Akademie, 06-15419493 - esther.ladiges@xxxxxxx.

________________________________

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] De Jonge Akademie & Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren | Rapport impact COVID-19-pandemie op werk en welzijn wetenschappers. - Poorthuis, L. [Lidwien]