Re[4]: Интернет

 • From: Michel Vodolaga <michel-dis@xxxxxxxxx>
 • To: "Roman V. Vorushin" <PsyGoa_pavlodar@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Sun, 30 May 2004 14:21:59 +0700

Çäðàâñòâóéòå, Roman.
Âû ïèñàëè 30 ìàÿ 2004 ã., 11:18:27:

MV>> Ïðîñòî òàê! Ýòî ìîé ðåêîðä çà áîëüøîå êîëè÷åñòâî ÷àñîâ î÷ååíü ìàëî
MV>> èçðàñõîäîâàíî òðàôôèêà! Ìîãó â UUENCODE ïðèñëàòü! :) Äàæå ïðîãó íàéäó!
RVV> Ïî ñîòêå? Íå íàäî, ÿ âåðþ ÷òî 600ê. À çàâòðà óæå ìîæíî áóäåò æèïåãè ñëàòü.
RVV> À ñêîëüêî êèëîáàéò (ìåãàáàéò) ñòîèò?

Äà ïî ñîòêå! Ëàäíî, ÿ íå áóäó ñëàòü ñêðèíøîò! Òàðèôû ïî ñîòêå: ñ 8:00 - 20:00 - 
0,20$/ìåòð; ñ 20:00 - 08:00 - 0,15$/ìåòð. Âïðèíöèïå íå äîðîãî! Ïðàâäà øàã 
áèëëèíãà 100êá! :( Ñêîðîñòü ó ìåíÿ îò 1 êá/ñåê äî 4,5 êá/ñåê.


-- 
Ñ óâàæåíèåì,
 Michel             mailto:michel-dis@xxxxxxxxx
 


Other related posts: