[pda_mafia] 众猪头新年快乐

 • From: "Tianjian Chen" <ctj02@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: "pda_mafia@xxxxxxxxxxxxx" <pda_mafia@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Thu, 26 Jan 2006 02:00:41 +0800

pda_mafia@xxxxxxxxxxxxx,您好!
家中上网不便,给大家拜个早年先。

大猪头张鑫,神勇无敌,黑来了实验室的I2S音源。
我们连夜以迅雷不及掩耳盗铃之势调通了立体声音频,节后上图供大家欣赏。
    

    致
礼!
                

    Tianjian Chen
    ctj02@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
     2006-01-26

Other related posts: