[ouroboros] Issue #11: Read multi-block SDU's beyond end of ring buffer (ouroboros-rina/ouroboros)

  • From: "dimitri staessens" <issues-reply@xxxxxxxxxxxxx>
  • To: ouroboros@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sun, 19 Jun 2016 14:16:38 -0000

New issue 11: Read multi-block SDU's beyond end of ring buffer
https://bitbucket.org/ouroboros-rina/ouroboros/issues/11/read-multi-block-sdus-beyond-end-of-ring

dimitri staessens:



Responsible: dstaesse

Other related posts:

  • » [ouroboros] Issue #11: Read multi-block SDU's beyond end of ring buffer (ouroboros-rina/ouroboros) - dimitri staessens