[openhw-trento] serata open hardware

  • From: Giuseppe Tamanini <bepitama@xxxxxx>
  • To: Open Hardware Trento <openhw-trento@xxxxxxxxxxxxx>, Marco Conotter <marco@xxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 5 Dec 2016 13:13:58 +0100

Ci troviamo domani oppure martedì prossimo?
Quanti siamo?
Ciao

Giuseppe


Other related posts: