[openhw-trento] serata open hardware

  • From: Giuseppe Tamanini <bepitama@xxxxxx>
  • To: Open Hardware Trento <openhw-trento@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 13 Sep 2016 15:24:02 +0200

Allora ci troviamo 'stasera alle 20.30 qui a Vigolo all'oratorio.

A dopo

Ciao


Giuseppe


Other related posts: