[openhw-trento] Re: esempio di rendering KiCad

  • From: Luca Zucchelli <tiratenefuori@xxxxxxxxx>
  • To: openhw-trento@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 6 Sep 2016 17:07:00 +0200

Vedo solo ora.
Allora alla prossima settimana

ciao

Luca

Other related posts: