[openhw-trento] Serata OpenHardware

  • From: daniele <daniele.segata@xxxxxxxxx>
  • To: OpenHardwer <openhw-trento@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 31 Aug 2015 14:10:55 +0200

Ciao
Domani serata OpenHardware?

Other related posts: