[openhw-trento] Serata Open Hardware

  • From: Giuseppe Tamanini <bepitama@xxxxxx>
  • To: Open Hardware Trento <openhw-trento@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 29 Feb 2016 22:12:26 +0100

Ci troviamo martedì 8 marzo e non domani.

Giuseppe

Other related posts: