[openhw-trento] Re: Serata Open Hardware

  • From: girarsi_liste <liste.girarsi@xxxxxxxxx>
  • To: openhw-trento@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 5 Jan 2016 19:40:16 +0100

Alla fine si fà o non si fà stasera?


-- 
Simone Girardelli
_|_|_|_|_|_|_|_|_|_
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|Other related posts: