[openhw-trento] Fwd: Open hardware

  • From: daniele <daniele.segata@xxxxxxxxx>
  • To: OpenHardwer <openhw-trento@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 01 Jun 2015 12:36:24 +0200


Ciao
Domani serata Open hardware?
Daniele


Other related posts: