[openhw-trento] Re: Fwd: Micropython

  • From: Simone Girardelli <liste.girarsi@xxxxxxxxx>
  • To: openhw-trento@xxxxxxxxxxxxx,Giuseppe Tamanini <bepitama@xxxxxx>
  • Date: Sat, 17 May 2014 20:42:38 +0200

On 17 maggio 2014 20:37:51 GMT+02:00, Giuseppe Tamanini <bepitama@xxxxxx> 
>Ottimo
>Riuscirò ad aspettare fino al 3 giugno?
>
>Giuseppe

Non ti preoccupare, paziento insieme a te......... :)


-- Inviato con K-9 Mail.

Other related posts: