[odegaard] Re: Hej Allesammen

  • From: Carl Hansmann <hansmannster@xxxxxxxxxxxxxx>
  • To: odegaard@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 19 May 2010 09:29:24 +0200

* *

* *

* *

* *

*V E D T Æ G T E R*

...........................for*Andelsforenigen Ødegården**Navn, formål og hjemsted:*§ 1.Foreningens navn er Andelsforeningen Ødegården§ 2.Foreningens formål er at købe en Ødegård, der kan tjene til feriebeboelse og
benyttelse af fortrinsvis foreningens medlemmer.§ 3.Foreningens hjemsted er Københavns Kommune

*Medlemsskab og indskudskapital:*

* *

§ 4.Som medlemmer i foreningen kan optages personer, som af alle foreningens
medlemmer findes egnet dertil ved enstemmigt vedtagelse på en
generalforsamling, hvor alle medlemmer personligt eller ved fuldmagt stemmer
herfor. Medlemmer som har indgivet en udmeldelsesbegæring eller er blevet
ekskluderet, kan ikke deltage i valg af nye medlemmer.Andelsforeningen kan som udgangspunkt have 15 medlemmer. Dette antal kan dog
ændres ved flertal på en generalforsamling.§ 5.Foreningens indskudskapital er som udgangspunkt 450.000,00.

Dette hvis kan senere ændres ved et medlemstal på over 15 andelshavere.§6.De til enhver tid værende medlemmer af foreningen hæfter personligt og
solidarisk for den, i foreningens navn stående kontraktspantegæld, men
hæfter herudover alene med deres indskudskapital  overfor foreningens
forpligtigelser overfor tredjemand. Medlemmerne kan ikke bringe fordringer
på foreningen i medregning med forpligtelser overfor denne. Et medlem kan
ikke belåne sin andel i foreningen.Enhver andel er uoverdragelig uden de øvrige medlemmers samtykke efter §8.
Andelen kan ikke gøres til genstand for belåning, pantsætning, udlæg, arrest
eller eksekution for foreningens uvedkommende gæld. Dette er besluttet i
forbindelse med foreningens oprettelse og dermed gældende for samtlige
medlemmer og er vedtaget ad hensyn til vigtigheden af økonomisk stabilitet i
andelsforeningen.§ 7.Medlemmernes andele er ikke knyttet til nogen bestemt del af foreningens
lokaliteter.

*Ind og udmeldelse:*§8.Udmeldelse af foreningen skal ske med 3 måneders skriftlig varsel  til den
1. I en måned.Et medlem der melder sig ud eller er blevet ekskluderet  har krav på
udbetaling af sin andel opgjort i overenstemmelse med §9. Dette beløb
udbetales kontant ved udløbet af opsigelsesperioden.Såfremt der inden opsigelsesfristens udløb er fundet et nyt medlem, og den
udmeldte ønsker at fraflytte før, kan opsigelsesfristen forkortes.§ 9.Det udmeldte eller ekskluderede medlem har krav på sin forholdsmæssige andel
af andelsboligforeningens indskudskapital jf. §5. Indskudskapitalen
reguleres hvert år den 31. December i forhold til nettoprisindekset 2000 =
100. Indekset offentliggøres hver måned af Danmarks statistik.
Indskudskapitalen kr. 450.000 er fastsat udfra nettoprisindeks 115,5 pr.
juni 2007.§ 10.Det nye medlemskal betale det andelsbeløb som den udmeldte har krav på i
henhold til §9. Vedkommende betaler fra dagen for overtagelse af andelen en
månedlig driftsafgift.

* *

* *

* *

*Drift*§11.Driftsafgiften fastsættes som et samlet beløb for ejendommen og fordeles
mellem medlemmerne. Boligafgiften indbetales senest d. 5. i måneden,
månedsvis forud, på andelforeningens konto.Medlemmerne betaler lige meget i boligafgift.Et medlem kan ekskluderes, såfremt driftsafgiften ikke er betalt rettidigt,
og medlemmer herudover har efterkommet et skrifteligt påkrav om senest 5
dage efter påkravets modtagelse er indbetalt den skyldige driftsafgift.Påkravet afsendes fom udgangspunkt af de på generalforsamlingen valgte
økonomiansvarlige.Et medlems død, konkurs, betalingsstandsning, begæring om
tvangsakkordforhandling eller ummyndiggørelse anses for misligeholdelse og
kan medføre eksklusion.§ 12.På foreningens årlige generalforsamling, der afholdes i april måned, vælger
foreningen en 2 regnskabsførere, der forskudt med et halvt år, varetager den
daglige drift får et år. Desuden vælges en revisor for et år ad gangen.Hvert medlem har ret til at indkalde til ekstraordinær gineralforsamling med
14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.§ 13.Enhver beslutning som træffes af foreningen skal indføres i foreningens
protokol som herefter underskrives af alle de tilstædeværende medlemmer.§ 14.Regnskabsføreren påser, at foreningens protokol føres rigtigt. Det skal af
protokollen især fremgå, hvem der er medlem af, på hvilke vilkår medlemmerne
er indtråt eller udtrådt, og principperne for beregning af løbende
boligafgift.* *

*Tegningsret*

* *

§ 15.Foreningen tegnes i fællesskab af regnskabsføreren og et medlem. Ved salg
eller pantsætning af foreningens ejendom eller andre usædvanlige eller
betydelige dispositioner tegnes foreningen af formand/kvinde og et
bestyrelsesmedlem.*Opløsning*§ 16.Ved foreningens opløsning sælges foreningens ejendom og eventuelle andre
aktiver og al foreningens gæld betales. Ved salg af ejendommen skal
foreningen opløses med mindre foreningen samtidig med salget køber en anden
ejendom til brug for foreningens medlemmer jf. §2.Fremkommer der – efter salg af foreningens ejendom og eventuelle andre
aktiver samt betaling af foreningens gæld – et underskud, betales det af
medlemmerne i forhold til deres andele.Fremkommer der et overskud betales de nuværende medlemmers andele opgjort
efter § 9.Er der herefter yderligere overskud, skal dette tilfalde en velgørende
forening af politisk eller humanitær karakter.

*Belåning:*§17.Foreningens ejendom akn kun belånes mod at nettoprovenuet anvendes til
ejendommens ombygning eller istandsættelse, eller til indfrielse af
indestående prioriteter i ejendommen (omprioritering).

*Beslutninger:*§18.Alle beslutninger vedrørende andelsboligforeningen, herunder ændring af
foreningens vedtægter kan kun ske ved énstemmighed herfor ved afstemning
blandt samtlige tilstedeværende eller ved fuldmagt.Dispositioner, som er nødvendige for vedligeholdelse af foreningens ejendom
kan dog træffes ved simpelt flertal.Nærværende vedtægters §§ 18 og 19 kan ikke ændres uden samtykke af alle på
beslutnings tidspunktet aktuelle medlemmer og alle tidligere medlemmer, der
har været medlemmer i minimum 1 år.Såfremt tidligere medlemmer ikke reagerer på indkaldelse til et møde med
dette punkt på dagsordenen, fremsendt ved anbefalet skrivelse med minimum 14
dages frist, er deres manglende samtykke uden betydning.Tidligere medlemmer har selv pligt til at holde foreningen underrettet om
deres aktuelle adresse hvortil indkaldelsen akn sendes. Hvis det ikke sker,
har foreningen ret til at træffe beslutninger uden deres samtykke.

Således vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling d.
25/07/07:

Mette Baltser Jakobsen

Ålekistevej 188c 1. tv

2720 VanløseTine Tvergaard

Vølundsgade 14 b st. th.

2200 Kbh N

Laura Handrup

Ålekistevej 188c 1. tv.

2720 Vanløse

Mette Baltser Jakobsen

Ålekistevej 188c 1. tv

2720 VanløseMalte Ege Stark

Jægersborggade 42 1. Th.

2200 Kbh N

Mette Grønbæk Rasmussen

Vesselsgade 20 b 4. tv.

2200 Kbh N

------------------------------

Other related posts: