[nn77] to Cao minh hai

  • From: Ngo Trung Thanh <gzhivago@xxxxxxxxx>
  • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 4 Jul 2005 03:08:08 -0700 (PDT)

Khoang 3h chieu nay moi kiem tra o ngan hang duoc

--- Cao Minh Hai <aha2297@xxxxxxxxx> wrote:

> Mung 9 nghe co ly day. Thang nao di duoc thi post
> len
> nhe. Ko reply coi nhu ko di duoc. Mia, cu cam nhu
> hen
> roi den luc ngoac mom ra.
> 
> 
>               
>
________________________________________________________
> 
> Bạn có sử dụng Yahoo! không?
> http://vn.mail.yahoo.com/ 
> M�t m�i vì thư rác? Yahoo! Thư có tính
> nÄ?ng 
> bảo v� ch�ng thư rác t�t nhất trên
> mạng
> 
> 


Other related posts: