[nn77] relax

 • From: Hong Hai <honghaivib@xxxxxxxxx>
 • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Fri, 23 Sep 2005 02:22:47 -0700 (PDT)


Hai vợ chá»?ng làm cùng ngành xuất bản sách. Ä?êm tân hôn của 
há»? thật thÆ¡ má»?ng. Há»? nói vá»?i nhau Ä?ủ chuyá»?n, từ chuyá»?n 
yêu Ä?Æ°Æ¡ng, gia Ä?Ì?nh, bè bạn, nghá»? nghiá»?p... 

Anh chá»?ng ôm vợ âu yếm rá»?i Ä?á»?c thÆ¡: 

Sách má»?i cho nên phải Ä?ắt tiá»?n 

Chá»? vợ cùng nghá»?, nghe chá»?ng Ä?á»?c liá»?n ứng khẩu Ä?á»?c tiếp 
luôn: 

Hôm nay xuất bản lần Ä?ầu tiên 

Anh chá»?ng ghÌ?i chặt vợ vào lÆ°ng mình Ä?á»?c luôn câu thứ ba: 

Anh còn tái bản nhi�u lần nữa 

Chá»? vợ sung sÆ°á»?ng Ä?á»?c câu thÆ¡ trong tiếng thá»?: 

Em Ä?á»? cho anh giữ bản quyá»?n. 


Vài nÄ?m sau... 

Cô vợ Ä?á»?c: 

 Sách Ä?Ä? cÅ© rá»?i phải không anh 

Sao nay em thấy anh Ä?á»?c nhanh 

Không c̣òn Ä?á»?c kỹ nhÆ° trÆ°á»?c nữa 

Ä?á»? sách mÆ¡ thêm giấc má»?ng lành 

 

Anh ch�ng ngâm nga: 

 Sách m�i ngư�i ta thấy phát thèm 

Sách mÌ?inh cÅ© rích, chữ lem nhem 

Gáy thì lá»?ng lẻo, bÌ?ìa lem luá»?c 

Ä?á»?c tá»?i Ä?á»?c lui, truyá»?n cÅ© mèm 

 

Cô vợ thanh minh: 

 

Sách cũ nhưng mà truy�n nó hay 

Ä?á»?c hoài vẫn thấy Ä?ược... bay bay 

Ä?á»?c xong kiá»?u này, rá»?i kiá»?u khác 

Nếu mà khám phá sẽ thấy hay.. 

 

Anh ch�ng lầu bầu: 

Ä?á»?c tá»?i Ä?á»?c lui mấy nÄ?m rá»?i 

Cái bÌ?ìa sao giá»?ng giấy gói xôi 

N�i dung từng chữ thu�c như cháo 

NhÌ?ìn vào hiá»?u sách, nuá»?t không trôi... 

 

Cha hàng xóm lẩm nhẩm: 

Sách cũ nhưng mà tui chưa xem 

NhÌ?ìn anh Ä?á»?c miết.. thấy cÅ©ng thèm 

CÅ©ng tính hôm nào qua Ä?á»?c lén 

Li�u có trang nào anh chưa xem?
 Part II
Thấy cha hàng xóm Ä?i vÌ£ng vÌ£ng ngoài sân, anh chá»?ng giật mÌ?nh, 
nghĩ lại: 

      Sách cÅ© mà ta ráng giữ gÌ?n

      Ä?á»? cho sách vẫn mÄ?i c̣òn â??zinâ??

      Dù cho Ä?á»?c tiếp vài nÄ?m nữa

      Sách cũ mà sao gi�ng m�i in

 

      Sách cÅ© dù Ä?Ä? Ä?á»?c thuá»?c ḷòng

      Ä?êm nào không Ä?á»?c ngủ không xong

      Ä?á»?c tá»?i, Ä?á»?c lui, Ä?á»?c Ä?ủ kiá»?u

      M�i g�i, ṃn tay, lưng mu�n cong

 

      Sách cũ nhi�u khi lúc review

      Nhiá»?u trang sao thấy vẫn cÌ£n â??newâ??

      Có phải khi xÆ°a vá»?i vÄ? quá

      Hay là sách Ä?Ä? Ä?ược rebuilt?

 
Part III
Sau khi thấy anh hàng xóm mu�n xem sách, anh ch�ng nghĩ lại r�i 
phát cáu trả l�i : 

Hỡi bạn hàng xóm có máu dê

Sách cÅ© nhÆ°ng tôi Ä?âu Ä?Ä? chê

Khôn há»?n Ä?i ngay tiá»?m sách khác

Léng phéng á»? Ä?ây sẽ dập má»?

     ***

Từ Ä?ó ông chá»?ng Ä?á»?c sách luôn

M�i ngày trí óc m� mang hơn

Tư tư�ng cứ trào lên trên giấy

Lai láng tuôn ra tựa su�i ngu�n

 

Bà vợ hạnh phúc cũng yêu thơ

Từ Ä?ây thôi hết cảnh bÆ¡ vÆ¡

Lang quân Ä?Ä? biết yêu sách qúy

Ta giữ cho chàng Ä?á»? bàn thá»?

 

Hàng xóm qua thÄ?m rất ngạc nhiên

Có chàng yêu sách Ä?á»?c liên miên

Sáng, trưa, chi�u, t�i không ngơi ngh�

Thật Ä?áng danh xÆ°ng bậc thánh hiá»?n

 

Sau khi Ä?á»?c sách má»?t thá»?i gian, kiến thức tÄ?ng và thành bậc 
thánh hiá»?n thÌ? thân thá»? xÆ¡ xác, ông chá»?ng Ä?Ä? có vài lá»?i gá»­i 
cho hậu thế :

 

Cu�i cùng xin có vài l�i khuyên

Dù mu�n vang danh bậc thánh hi�n

CÅ©ng Ä?ừng lạm dụng Ä?á»?c nhiá»?u quá

E rằng sẽ s�m phải quy tiên

 

 

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 

Other related posts:

 • » [nn77] relax