[nn77] :))

  • From: Cao Minh Hai <aha2297@xxxxxxxxx>
  • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 5 Dec 2005 16:24:44 +0700 (ICT)

bá má rái, Ãng nhám thá nÃo áy. Tháng Vinh nà thÃng tin cho 
tÃi là "HÆÆng Da á bÃn nÃy, Äi 9 ngÃy, váa ÄÆa nà Äi chÆi vá 
xong". Thá mà Ãng lái báo là ko liÃn há vái Vinh??? Thá là 
hoác tháng Vinh nÃi phÃt, hoác vá Ãng nÃi ko thát. MÃ xÃt cho 
cÃng thà tháng Vinh nÃi phÃt lÃm gÃ?! Nà nÃi thá chá tá Äá 
anh em nhá mua Äá, mát thái gian. Mà tháng nÃy tÃi tin nà lám, 
nhÃn Äáu Äáu thá thÃi nhÆng thát thà lám, nà nÃi là cám 
cà sai.
  MÃ Vinh Æi! Con tháy, vá bán.... sao mÃy lÃm thá??? CÃi tháng 
ÄÃnh chát cÅng ko cháa, suát ngÃy ham cáa lá. Váa cÆái vá 
xong ván cÃn thÃch tà tÃu tà má. (nÃi thám, cà gà hay ko? ká 
anh em nghe tÃ???)
  Tián ÄÃy tÃi cÅng cánh cÃo luÃn Ãng Vinh, máy cÃi comdom 
tháng cha quáng cÃo là siÃu máng, là free size mà tÃi dÃng Äeo 
ÄÆác 2/3 là hát cá. Vái lái chát náa, khà cháu và cÃng. 
ÄÃ cánh bÃo thá rái ván cÃn mua cho anh em cÃi áy. ChÃn mÃy 
quÃ, phát, lán sau mua cÃi ngon vÃo nhÃ, ÄÃng là máy tháng 
Nhát lÃn, cÃi gà cÅng lÃn.

__________________________________________________
Bán CÃ Sá Dáng Yahoo! KhÃng?
Mát mái và thÆ rÃc?  Yahoo! ThÆ cà chÆÆng trÃnh báo vá cháng 
thÆ rÃc háu hiáu nhát trÃn máng 
http://vn.mail.yahoo.com 

Other related posts: