[nn77] RE: [nn77] he..he... mÃy mà cÅng dÃm má mám nÃi chá HÃn.

  • From: "Quynh Nguyen" <quynh244@xxxxxxxxx>
  • To: <nn-77@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 18 Jan 2006 12:02:30 +0700

CÃc Ãng viát mail cho tát cá mái ngÆái lái lá nhÆ LÃN Ã.
 
Mk, ÄÃy là mailling list dÃng chung, ai cÅng Äác ÄÆác. ThÃch 
chái nhau thà viát riÃng ÄÃ, khÃng tÃi remove máa nà ra khái 
list, khái chái luÃn.
 
Xà TáP á ÄÃy nhÃ, chái thÃi vÃi CáT (máa, mÃnh cÅng thà 
vÃi...)

  _____  

From: nn-77-bounce@xxxxxxxxxxxxx [mailto:nn-77-bounce@xxxxxxxxxxxxx] On Behalf 
Of Cao Minh Hai
Sent: Wednesday, January 18, 2006 8:04 AM
To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [nn77] he..he... mÃy mà cÅng dÃm má mám nÃi chá HÃn.


Loái mÃy mà cÅng dÃm má mám vÄn hoà Ã? MÃy xem nháng cÃi mÃy 
nÃi là cà vÄn hoà Ã? ÄÃng là hát thuác cháa. CÃn cÃi mÃy 
báo là hÃn thà nÃn dÃnh cho nháng tháng chá biát Äi lÃn báng 
Äáu gái và ÄÅng quán áy.


__________________________________________________
Bán CÃ Sá Dáng Yahoo! KhÃng?
Mát mái và thÆ rÃc? Yahoo! ThÆ cà chÆÆng trÃnh báo vá cháng 
thÆ rÃc háu hiáu nhát trÃn máng 
http://vn.mail.yahoo.com 

Other related posts:

  • » [nn77] RE: [nn77] he..he... mÃy mà cÅng dÃm má mám nÃi chá HÃn.