[nn77] Re: [nn77] Vá Viác: [nn77] RE: [nn77] Re: Vïï ViÃÂ?c: Nho` Vinh xem ho Trung

  • From: thanh vinh <vinhkun@xxxxxxxxx>
  • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 5 Dec 2005 19:16:29 +0900

ái Hái Æi la Hái Æi!
Äáng Äá mà mÃy báo nhá HÆÆng chuyán vá thà bÃy giá lÃm 
thá nÃo????
tao Äà báo mÃy là khÃng chác chán HÆÆng cà liÃn lac vái tao 
ÄÆác hay khÃng,
thá mà mÃy cá khÄng khÄng là cÃ.... lái cÃn chác chán náa 
chá...
BÃy giá biát lÃm sao... náu gái vá ÄÆác thà cÅng phái 2 
thÃng náa mái cÃ
ngÆái vá... thá là tao lai phái dÃng Äá cáa mÃy 2 thÃng Ã??? 
mÃy tÃnh vÃ
Äáng há, Äá Äián tá thà cÃn ÄÆác chá cÃn bao cao su no 
váa dÃi váa ráng thá
lÃm sao mà dÃng ÄÆác... tao Äà nghÄ ra nÆác quán dÃy chun xung 
quanh rái mÃ
ván bá tát....
MÃy hÃnh há anh em rái....
Thá nÃy phái bát Äán Trung thÃi....
huhuhuhuhu

Other related posts:

  • » [nn77] Re: [nn77] Vá Viác: [nn77] RE: [nn77] Re: Vïï ViÃÂ?c: Nho` Vinh xem ho Trung