[nn77] RE: [nn77] Quánh QuÃ

  • From: "Quynh Nguyen" <quynh244@xxxxxxxxx>
  • To: <nn-77@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 18 Jan 2006 12:00:56 +0700

Mk,
 
Báu vÃo máy chá mà tham kháo giÃ, ÄÃo cháu vÃo, lÆái vÃi 
CáT
 
Già á ÄÃy rá nhát: www.the220.com (mái cÃi k0 mác cá hoác 
giám già ÄÆác nhiáu)
 
Già á ÄÃy tám án: www.thienvuong.com (cà thá giám già ÄÆác, 
Ãt nhát là 20 USD)
 
Xem Äi nhá, thÃch cÃi nÃo thà ra xem trác tiáp.
 
-----
 
FOR ALL (vá vá nháu tát niÃn): 21/1 tui bán rÃi, lÃc ÄÃ Äang 
á CÃt BÃ táng kát cuái nÄm nÃn cháu k0 Äi ÄÆác, náu sang 
24 hoác 25/1 thà OK. Náu ván Äi vÃo 21/1 thà cÃo lái váng mát 
trÆác....

  _____  

From: nn-77-bounce@xxxxxxxxxxxxx [mailto:nn-77-bounce@xxxxxxxxxxxxx] On Behalf 
Of Cao Minh Hai
Sent: Wednesday, January 18, 2006 10:56 AM
To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [nn77] Quánh QuÃ


Æ cÃi tháng Quánh QuÃ, tao nhá tÆ ván há con notebook mà ko há 
anh em Ã? Khoáng 1.500 Äá lái, há nhanh cÃi, trÆác tát cÃng 
tátq


__________________________________________________
Bán CÃ Sá Dáng Yahoo! KhÃng?
Mát mái và thÆ rÃc? Yahoo! ThÆ cà chÆÆng trÃnh báo vá cháng 
thÆ rÃc háu hiáu nhát trÃn máng 
http://vn.mail.yahoo.com 

Other related posts:

  • » [nn77] RE: [nn77] Quánh QuÃ