[nn77] Re: nhau nhet cuoi nam New

 • From: "vns-vuduythinh" <vuduythinh@xxxxxxxxxx>
 • To: <nn-77@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Thu, 22 Jan 2009 09:23:27 +0700

Tôi dang kí 2 su?t
 
--------------------------------------------------
Vu Duy Thinh (Mr)
Telecom Department - VINASAT center/VTI
Tel: (+84.4).787.5521 (ext 124)
Fax: (+84.4).787.5947
Mobile: (+84).91.217.0699
Email: vuduythinh@xxxxxxxxxx
--------------------------------------------------
Text encoding: Unicode UTF-8
--------------------------------------------------

________________________________

From: nn-77-bounce@xxxxxxxxxxxxx on behalf of Qu?nh Nguy?n
Sent: Wed 1/21/2009 5:21 PM
To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [nn77] Re: nhau nhet cuoi nam New


Héc héc,

Vì v?a add thêm ông Th?nh (vuduythinh@xxxxxxxxxx) vào nên g?i l?i cái email này.

Và d?ng th?i nh?c gi? luôn, 17h ngày 22/1 (ch? không ph?i 5 gi? trua nhu ông 
Trung nói dâu nhá).
Vào 09:30 Ngày 21 tháng 1 nam 2009, Tran Trung <trandangtrung@xxxxxxxxx> dã 
vi?t:    1. Kính chào anh ch? em, ch? x? ch?c n?i nà em thôi. :) Kính m?i anh 
ch? em 5h trua th? nam, ngày 22 tháng 1 nam 2009 t?p trung t?i nhà hàng Baba, 
32 Phan Chu Trinh, Qu?n Ngô Quy?n, Thành ph? Hà l?i.
    M?i anh ch? em ni?t kê theo danh sách du?i dây d? em còn d?t vài chú 33 
nàm m?i nh?m.
    2. Chuong trình 2, Karaoke hát, cho nhau nghe, nh?y cho nhau xem.
    Khi di mang theo 100.000 d/ ngu?i, còn dâu Liên Xô, Nh?t B?n ch?u.
    Danh sách nh?u:
    1. Nguy?n D?c Qu?nh 
    2. Trang (v? s?p cu?i c?a Mr Quy?nh)
    3. Cao Minh H?i
    4. Tr?n Dang Trung 
    5. Nguy?n H?ng H?i 
    6. Nguy?n Hoàng Tu?n
    7. Ch? Van H?i
    8. Nguy?n Tu?n Anh
    9. Nguy?n Thanh Th?y
    10. Phu quân c?a Thu?
    
    
________________________________

    From: thanh vinh <vinhkun@xxxxxxxxx>
    To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
    Sent: Tuesday, January 20, 2009 11:28:04 PM
    Subject: [nn77] Re: nhau nhet cuoi nam
    
    Kinh quá nhâ?
    Không góp m?t du?c 
    thì cho tui gÓp 1 chai cho anh em v?y. mang ti?ng di Nh?t thôi cho góp 
chai Shochu v?y.
    Chúc c? nhà nh?u vui v?, d? dành cho em m?y cái mai con 33, v? Vn ch?c 
dùng d?n.
    
    
    
    .2009/1/21 Nguyen Anh <anh7779@xxxxxxxxx>
    

M?, m?y nam r?i m?i nh?n du?c e-mail c?a m?y th?ng b?n NN77 "chó ch?t". Th?ng 
nào lên danh sách mà không mà không dua tên Tu?n Anh vào th?. Cho "anh" xin 1 
chân nhé, nhung ch? "chén" là chính thôi.

--- On Tue, 1/20/09, Qu?nh Nguy?n <mr.quynh@xxxxxxxxx> wrote:


    From: Qu?nh Nguy?n <mr.quynh@xxxxxxxxx> 

    Subject: [nn77] Re: nhau nhet cuoi nam
    
    To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
    
    Date: Tuesday, January 20, 2009, 1:30 PM 


    H?, lúc sáng nói chi?n v?i th?ng Tu?n Anh (con ông C?) th?y nó ? Hà N?i 
r?i, seo không th?y lên ti?ng nh?.
    Di?n tho?i c?a nó thì v?n th?, Yahoo IM c?a nó là anh7779, b?p phát dê
    
    
    
    
    Vào 12:20 Ngày 20 tháng 1 nam 2009, Tran Trung 
<trandangtrung@xxxxxxxxx> dã vi?t:
    

        Kính chào anh ch? em, ch? x? ch?c n?i nà em thôi. :) Kính m?i 
anh ch? em 5h trua th? nam, ngày 22 tháng 1 nam 2009 t?p trung t?i nhà hàng 
Baba, 22 Phan Chu Trinh, Qu?n Ngô Quy?n, Thành ph? Hà l?i.
        M?i anh ch? em ni?t kê theo danh sách du?i dây d? em còn d?t 
vài chú 33 nàm m?i nh?m.
        Danh sách nh?u:
        1. Nguy?n D?c Qu?nh 
        2. Trang (v? s?p cu?i c?a Mr Quy?nh)
        3. Cao Minh H?i
        4. Tr?n Dang Trung 
        5. Nguy?n H?ng H?i 
        6. Nguy?n Hoàng Tu?n
        7. Ch? Van H?i
        ...................................
        ...................................
         
        Ai có ý ki?n cho em vài nh?i.
        Thanks

         
        
________________________________

        From: Hai Cao Minh <aha2297@xxxxxxxxx>
        To: nn-77 <nn-77@xxxxxxxxxxxxx>
        Sent: Tuesday, January 20, 2009 11:06:55 AM
        Subject: [nn77] Re: nhau nhet cuoi nam
        

        Trua mai di các con giai. Th?ng nào ch? x? thì alo cho A E. 
Mail ch?ng th?ng m? nào d?c c?
        
        Sent from my iPhone

        On 19 Jan 2009, at 19:56, "Qu?nh Nguy?n" <mr.quynh@xxxxxxxxx> 
wrote:
        
        

            H?,
            
            V?a th?y b?n Tu?n Anh nh?c nh? nên vi?t mail này xem 
tình hình th? nào nh??
            
            Ch?a th?y ông nào "quy?t" 1 phát xem sao.....
            
            
            
            
            
            Vào 22:39 Ngày 14 tháng 1 nam 2009, Hai Cao Minh < 
<mailto:aha2297@xxxxxxxxx> aha2297@xxxxxxxxx> dã vi?t:
            

                M?a, nh?u thì nh?u. M?i nam nam nào ch?ng nh?u. 
H?i th? này ?i th?ng ko di dc, ho?c th?ng di dc ngày này l?i ko di dc ngày kia. 
Khác d?u nào d?o cày gi?a du?ng. C? quy?t d?i 1 ngày di, ai di dc thì di, ko di 
thì ? nhà. 2 th?ng là d? h?i nh?u r?i. Quy?t d?i di m?y.
                
                Sent from my iPhone
                

                On 13 Jan 2009, at 08:14, "Qu?nh Nguy?n" < 
<mailto:mr.quynh@xxxxxxxxx> mr.quynh@xxxxxxxxx> wrote:
                
                H? lô....
                
                Nam h?t T?t d?n, ti?n thì h?t, ngu?i thì m?t, 
su?t ngày b? th?ng ku Duong con ông Tin réo nên gi? vi?t mail này....
                
                Th? nam nay anh ch? em có d?nh nh?u nh?t phát 
t?ng ti?n nam cu dón m?ng nam m?i không nh??
                
                
                Cho bi?t ý ki?n phát nào.....
                
                
                
                
                   B?n có ý ki?n v? Dàm Vinh Hung?
                Hãy cùng chia s? v?i m?i ngu?i t?i Yahoo! Vi?t 
Nam Music
                <http://vn.music.yahoo.com/artist/100000049> 
http://vn.music.yahoo.com/artist/100000049?
                
                ________________________________

        B?n có ý ki?n v? C?m Ly? Hãy cùng chia s? v?i m?i ngu?i t?i 
Yahoo! Vi?t Nam Music 
<http://sg.rd.yahoo.com/vn/music/mail/signature/*http://vn.music.yahoo.com/artist/Cam%20Ly/100000019>
 Other related posts: