[nn77] Re: nhau nhet cuoi nam

  • From: Ha Nguyen <ha2327@xxxxxxxxx>
  • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 13 Jan 2009 09:51:22 -0800 (PST)

Co thi cung hay nhung 29 Tet toi moi co mat o Hanoi. Nhau nhet thi theo moi 
nguoi... chi can anh em cho biet dia diem, thoi gian the thoi.

Have funs
________________________________
From: Quỳnh Nguyễn <mr.quynh@xxxxxxxxx>
To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
Sent: Tuesday, January 13, 2009 5:14:49 PM
Subject: [nn77] nhau nhet cuoi nam

Hế lô....

Năm hết Tết đến, tiền thì hết, người thì mệt, suốt ngày bị thằng ku Dương con 
ông Tin réo nên giờ viết mail này....

Thế năm nay anh chị em có  định nhậu nhẹt phát tống tiễn năm cũ đón mừng năm 
mới không nhể?


Cho biết ý kiến phát nào.....      

Other related posts: