[nn77] nhau nhet cuoi nam

  • From: "Quỳnh Nguyễn" <mr.quynh@xxxxxxxxx>
  • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 13 Jan 2009 23:14:49 +0700

Hế lô....

Năm hết Tết đến, tiền thì hết, người thì mệt, suốt ngày bị thằng ku Dương
con ông Tin réo nên giờ viết mail này....

Thế năm nay anh chị em có  định nhậu nhẹt phát tống tiễn năm cũ đón mừng năm
mới không nhể?


Cho biết ý kiến phát nào.....

Other related posts: