[nn77] he..he... mÃy mà cÅng dÃm mở mám nÃi chá HÃn.

  • From: Cao Minh Hai <aha2297@xxxxxxxxx>
  • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 18 Jan 2006 08:03:37 +0700 (ICT)

Loái mÃy mà cÅng dÃm má mám vÄn hoà Ã? MÃy xem nháng cÃi mÃy 
nÃi là cà vÄn hoà Ã? ÄÃng là hát thuác cháa. CÃn cÃi mÃy 
báo là hÃn thà nÃn dÃnh cho nháng tháng chá biát Äi lÃn báng 
Äáu gái và ÄÅng quán áy.


__________________________________________________
Bán CÃ Sá Dáng Yahoo! KhÃng?
Mát mái và thÆ rÃc?  Yahoo! ThÆ cà chÆÆng trÃnh báo vá cháng 
thÆ rÃc háu hiáu nhát trÃn máng 
http://vn.mail.yahoo.com 

Other related posts:

  • » [nn77] he..he... mÃy mà cÅng dÃm mở mám nÃi chá HÃn.