[nn77] Vinh men có ý kiến tốt ðáo ðể

 • From: duongthuy thuy <tuanthuybitum@xxxxxxxxx>
 • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Mon, 20 Jun 2005 03:24:18 -0700 (PDT)

Chào các ông:
Tôi th&#7845;y th&#7857;ng Vinh nó chýa có v&#7907; mà suy ngh&#297; chu ðáo 
ph&#7871;t. Có l&#7869; nó &#7903; bên Nh&#7853;t tích lu&#7929; ðý&#7907;c 
nhi&#7873;u kinh nghi&#7879;m. Tôi th&#7845;y bây gi&#7901; lo nh&#7845;t không 
ph&#7843;i th&#7857;ng Qu&#7923;nh hay th&#7857;ng NH&#7845;t, hay th&#7857;ng 
Trung mà là th&#7857;ng Tu&#7845;n Anh và th&#7857;ng Thành. Ðúng không ông 
Vinh.
ông Vinh nhanh chân v&#7873; ðây ð&#7875; qu&#7843;n l&yacute; v&#7907; chúng 
nó, không là sau m&#7845;y tháng n&#7919;a nhóm NN77 l&#7841;i có kh&#7889;i 
chuy&#7879;n ð&#7875; bàn v&#7873; hai th&#7857;ng này...Ông Vinh xem có ðúng 
không????
C&ograve;n Ông Qu&#7923;nh cý&#7899;i v&#7907; th&igrave; t&#7889;t r&#7891;i, 
chúc m&#7915;ng nhé...


thanh vinh <vinhkun@xxxxxxxxx> wrote:
sao cac ha dai dong the nhi????
Tien doi trai la cai gi???
Co dech dau ma tien???
Thang Tanh no ban vao trong SG buon ban thuoc lac a??? Doc bao thay
dot nay trong do thieu lam... kho than cai thang den la nhanh nhen.
Thang Thanh bien sang Duc mat tam chang thay dau, nghe noi bay gio bon
Duc cho Cave free lam, nhung ban COndom thi dat kinh khung, khong biet
han co du tien ma xai khong???
Nhat dinh mua nha chung cu a, Mua lam gi may qua nha tao bao ong gi
ban cho con nha 3 tang ma o.
Anh em dung tap trung noi deu thang Trung, no kho lam roi, phai dong
vien no song het quang doi con lai chu. Sao lai dan vat no the??? No
biet dua vao ai ma song bay gio??? Trung nhiÌ???? Tao thong cam voi may
lam nhe>>>>
Thoi o nha co ma doan ket nhe, to cung chi co vai dieu nhan nhu truoc
khi......hehehehe

        
---------------------------------
Yahoo! Sports
 Rekindle the Rivalries. Sign up for Fantasy Football

Other related posts: