[nn77] Vá Viác: [nn77] to Cao minh hai

 • From: Cao Minh Hai <aha2297@xxxxxxxxx>
 • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Mon, 4 Jul 2005 17:11:48 +0700 (ICT)

He..he... nhÆ check lien tuc nhe. Cai con Huong day
no dang hoc o ben Duc a? Sao may biet no? Con cai nha
ai the?        
________________________________________________________ 
Bán cà sá dáng Yahoo! khÃng? http://vn.mail.yahoo.com/ 
Mát mái và thÆ rÃc? Yahoo! ThÆ cà tÃnh nÄng 
báo vá cháng thÆ rÃc tát nhát trÃn máng

Other related posts: