[nn77] Vá Viác: [nn77] to Cao minh hai

 • From: Cao Minh Hai <aha2297@xxxxxxxxx>
 • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Mon, 4 Jul 2005 17:10:31 +0700 (ICT)

He..he... nhÆ check lien tuc nhe. Cai con Huong day
no dang hoc o ben Duc a? Sao may biet no?    

    
        
________________________________________________________ 
Bán cà sá dáng Yahoo! khÃng? 
Hián nay cà 1GB dung lÆáng lÆu trá 
http://vn.mail.yahoo.com/

Other related posts: