[nn77] Vá Viác: [nn77] gui ban Cao Minh Hai

  • From: Cao Minh Hai <aha2297@xxxxxxxxx>
  • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 17 Jan 2006 21:17:23 +0700 (ICT)

He..he... cÃi loái mÃy Äà báo khÃng khà ÄÆác mÃ. NÃi Äán 
thá mà ván nghÄ ná tián ná nong. NÃi chung truyán tháng gia 
ÄÃnh tá tÃng nhà mÃy rái, khá. CÃi là nhà mÃy lÃm gà Äá tÆ 
cÃch nÃi chuyán vái tao mà ÄÃi tao mail riÃng cho. Khá thÃn mÃy 
bá sinh ra trong cÃi là à nhác áy.

Tran Trung <trandangtrung@xxxxxxxxx>  ÄÃ viát:   ah, hoa ra tao no may tien 
that. lan sau may chi can
noi thang voi tao la dc. Chu dua len net de doi tien
tao thi khong can thiet. con re rach nhu may dung dong
den gia dinh tao. may khinh nguoi no vua vua thoi, may
xem nguoi ta nhu co rac thi hay coi chung. con` loai
may tao khong them chap.
dung chui nhau kieu nay nua, thich thi mail vao hop
thu cua rieng tao. dung de rac tai moi nguoi. dong y
ko. dung nghi tao so may.
the nhe

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 
__________________________________________________
Bán CÃ Sá Dáng Yahoo! KhÃng?
Mát mái và thÆ rÃc?  Yahoo! ThÆ cà chÆÆng trÃnh báo vá cháng 
thÆ rÃc háu hiáu nhát trÃn máng 
http://vn.mail.yahoo.com 

Other related posts:

  • » [nn77] Vá Viác: [nn77] gui ban Cao Minh Hai