[nn77] Vá Viác: [nn77] Re: VÃÂÂ ViÃÂÂc: Re: Help!!

 • From: Cao Minh Hai <aha2297@xxxxxxxxx>
 • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Tue, 20 Sep 2005 15:40:53 +0700 (ICT)

he..he... ko kho, moi office co mot cach pha rieng, nhung co cach pha trung 
nhanh nhat la......... Xoa me no het di. 
Neu ong ko biet co bao nhieu ky tu thi lau lam, neu co 6 ky tu tro len (ma co 
ca so va chu) thi phai chay mat khoang..... 40 tieng.

Ngo Trung Thanh <gzhivago@xxxxxxxxx> ÄÃ viát: 
biet pass co may ky tu va may so thi noi lam gi

dung office 2000, co phai duoc khong


--- Cao Minh Hai wrote:

> Ma quen mat, may dung pass may ky tu??? Co so ko hay
> ca so, ca chu???
> 
> 
> 
> ---------------------------------
> BÃÂÂn cÃÂ sÃÂ&shy; dÃÂÂng Yahoo! khÃÂng?
> HiÃÂÂn nay cÃÂ 1GB dung lÃÂÃÂÂng lÃÂu trÃÂÂ
> http://vn.mail.yahoo.com/        
---------------------------------
Bán cà sá dáng Yahoo! khÃng?
Mát mái và thÆ rÃc? Yahoo! ThÆ cà tÃnh nÄng báo vá cháng thÆ 
rÃc tát nhát trÃn máng
http://vn.mail.yahoo.com/

Other related posts:

 • » [nn77] Vá Viác: [nn77] Re: VÃÂÂ ViÃÂÂc: Re: Help!!