[nn77] Vá Viác: [nn77] Re: Help!!

  • From: Cao Minh Hai <aha2297@xxxxxxxxx>
  • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 20 Sep 2005 14:58:04 +0700 (ICT)

Ko kho, nhung cho anh em biet la may dung office giÌ? 2002, XP, 2003?
 

__________________________________________________
Bán CÃ Sá Dáng Yahoo! KhÃng?
Mát mái và thÆ rÃc?  Yahoo! ThÆ cà chÆÆng trÃnh báo vá cháng 
thÆ rÃc háu hiáu nhát trÃn máng 
http://vn.mail.yahoo.com 

Other related posts: