[nn77] Vá Viác: [nn77] Re: Chao moi nguoi

  • From: Cao Minh Hai <aha2297@xxxxxxxxx>
  • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sun, 15 Jan 2006 13:17:59 +0700 (ICT)

CÃ viác nÃy tÃi Äánh ko hái, nhÆng ván hÆi thác mác. Ãng 
Trung sang Äáy lÃm gÃ? Háu vá? Hác? LÃm Än? Náu háu vá thà 
ko nÃi náa, náu hác thà trong 1,5 nÄm thà hác ÄÆác gà ngoÃi 
ngoái ngá? Náu lÃm Än thà lÃm Än vá gà thá? Hay Äánh Äánh 
cÆ luÃn bÃn ÄÃ?


__________________________________________________
Bán CÃ Sá Dáng Yahoo! KhÃng?
Mát mái và thÆ rÃc?  Yahoo! ThÆ cà chÆÆng trÃnh báo vá cháng 
thÆ rÃc háu hiáu nhát trÃn máng 
http://vn.mail.yahoo.com 

Other related posts:

  • » [nn77] Vá Viác: [nn77] Re: Chao moi nguoi