[nn77] Vá Viác: [nn77] Nho` Vinh xem ho Trung

  • From: Cao Minh Hai <aha2297@xxxxxxxxx>
  • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 2 Dec 2005 14:47:26 +0700 (ICT)

Kinh thua ban Trung Kien. Rat vui mung khi duoc biet vo ban di xuat ngoai, ma 
lai sang voi thang Vinh moi tuyet cu meo chu. Toi co viec nho ban day, toi nho 
Vinh mua it do, nhung ko co ai ve ma gui, neu tien luc nao ve nho vo Trung cam 
ho nhe. Bao gom: 01 laptop, 01 camera chuyen dung, 01 manh anh so 8.1Mp, 01 bo 
chan may anh, 02 dong ho Thuy Si, 01 hop bao on, 01 may chieu, 01 may in anh 
truc tiep.
  Noi chung hoi nhieu, nhung ma neu gui theo hang di kem cung duoc, tien qua 
cuoc toi chiu cho. Troi a, tuong ko bao gio co co hoi nho duoc ban Trung, the 
ma dip may qua. Ma dang ra ong phai thong bao cong khai cho anh em biet, co gi 
moi nguoi con nho va.
  Cam on nhieu nhieu...


__________________________________________________
Bán CÃ Sá Dáng Yahoo! KhÃng?
Mát mái và thÆ rÃc?  Yahoo! ThÆ cà chÆÆng trÃnh báo vá cháng 
thÆ rÃc háu hiáu nhát trÃn máng 
http://vn.mail.yahoo.com 

Other related posts:

  • » [nn77] Vá Viác: [nn77] Nho` Vinh xem ho Trung