[nn77] Vá Viác: [nn77] Hop di

 • From: Cao Minh Hai <aha2297@xxxxxxxxx>
 • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Thu, 4 Aug 2005 17:46:33 +0700 (ICT)

Äát má tháng Tuán KhÃo. Äái hÃm thÆ khÃc Äi, ko nháng thÆ 
cáa mÃy mà mÃy lÃm thÆ tháng khÃc cÅng ko Äác ÄÆác. TiÃn sÆ 
tháng Tuán KhÃo, tao ko cán Äác thÆ mÃy, nhÆng tháng khÃc reply 
cà nái dung cáa mÃy là tao khÃng Äác ÄÆác. TiÃn sÆ tháng 
Tuán khÃo


 


        
---------------------------------
Bán cà sá dáng Yahoo! khÃng?
Mát mái và thÆ rÃc? Yahoo! ThÆ cà tÃnh nÄng báo vá cháng thÆ 
rÃc tát nhát trÃn máng
http://vn.mail.yahoo.com/

Other related posts:

 • » [nn77] Vá Viác: [nn77] Hop di