[nn77] Thang Tuan phat ngon linh tinh

 • From: Cao Minh Hai <aha2297@xxxxxxxxx>
 • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Tue, 17 Jan 2006 16:06:53 +0700 (ICT)

Æ cÃi tháng Tuán nÃy, cháng nhá mÃy báo tao bá sá chÃt và 
cÃi tháng Äánh mang tián gáp 10 lán gà Äà ra doá tao Ã. 
RiÃng cÃi suy nghÄ và máy trÄm vay mà ko trá cáa nà Äà tháy 
quà tiáu nhÃn rái. NÃi chung nháng cÃi Äà thÃnh chuyán tháng, 
thÃnh gen di chuyán cáa nhà nà thà lÃm sao mà nhán ra ÄÆác. Mà 
mÃy biát nà bÃm ÄÅng quán ÄÃn bà sao ko báo tao trÆác Äá 
tao khái phái Äáng Äán lái gÃy mát ÄoÃn kát anh em, lÃc tao 
nhán ra mÃy mái nÃi thà cÃn Ãch gÃ. Tá sau cà gà phái nhÃy anh 
em mát phÃt nhÃ.

Hoang Tuan <hoangtuan010105@xxxxxxxxx> ÄÃ viát:  kekeke, may ma ong biet 
nhu vay, ha ha co gi giup toi nhe
 Co le ong bi stress kha nang.

   

---------------------------------
Yahoo! Photos
 Got holiday prints? See all the ways to get quality prints in your hands ASAP.


__________________________________________________
Bán CÃ Sá Dáng Yahoo! KhÃng?
Mát mái và thÆ rÃc? Yahoo! ThÆ cà chÆÆng trÃnh báo vá cháng 
thÆ rÃc háu hiáu nhát trÃn máng 
http://vn.mail.yahoo.com 

Other related posts:

 • » [nn77] Thang Tuan phat ngon linh tinh