[nn77] Quánh QuÃ

  • From: Cao Minh Hai <aha2297@xxxxxxxxx>
  • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 18 Jan 2006 10:56:09 +0700 (ICT)

Æ cÃi tháng Quánh QuÃ, tao nhá tÆ ván há con notebook mà ko há 
anh em Ã? Khoáng 1.500 Äá lái, há nhanh cÃi, trÆác tát cÃng 
tátq


__________________________________________________
Bán CÃ Sá Dáng Yahoo! KhÃng?
Mát mái và thÆ rÃc?  Yahoo! ThÆ cà chÆÆng trÃnh báo vá cháng 
thÆ rÃc háu hiáu nhát trÃn máng 
http://vn.mail.yahoo.com 

Other related posts:

  • » [nn77] Quánh QuÃ