[nn77] Nháu ÄÃ..Ã..Ã...........

  • From: Cao Minh Hai <aha2297@xxxxxxxxx>
  • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 30 Dec 2005 17:02:27 +0700 (ICT)

Hái cÃc anh em Äáng chÃ. NÄm con gà Äà qua, nÄm con chà lái 
tái, khÃp lái 1 nÄm gà thát là chÃ. CÃi sao Thá Tà vái bán 
ÄÃn Ãng 77 thát ko cà gà chà hÆn. Sang nÄm là 1 nÄm tuyát vái 
cho viác lÃm Än. Äá tián ÄÆa 1 nÄm chà chát, ÄÃn nhán 1 nÄm 
chà sáng, tÃi muán chÃng ta tá táp lÃm 1 báa gái là tát 
niÃn cÅng ÄÆác. Khoáng mÃng 4-5/1 tÃi ra HN, và á lái khoáng 3 
ngÃy. Mái ngÆái thu xáp ÄÆác thái gian thà liÃn há vái nhau 
cÃi nhÃ. TÃi á xa chác ko chá trà ÄÆác, Äáng chà nÃo ránh 
và Äang á HN Äáng ra cÃi. Mong reply cáa cÃc Äáng chÃ.__________________________________________________
Bán CÃ Sá Dáng Yahoo! KhÃng?
Mát mái và thÆ rÃc?  Yahoo! ThÆ cà chÆÆng trÃnh báo vá cháng 
thÆ rÃc háu hiáu nhát trÃn máng 
http://vn.mail.yahoo.com 

Other related posts: