[nn77] Mát lÅ ÄiÃn

  • From: Cao Minh Hai <aha2297@xxxxxxxxx>
  • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 12 Jan 2006 11:27:28 +0700 (ICT)

TiÃn sÆ tháng Tuán KhÃo, ÄÃ báo riÃng mÃy ko ÄÆác viát 
tiáng Viát náa cÆ mÃ. MÃ nÄm nÃy lÅ chÃng mÃy ko Än tát niÃn 
Ã? Con cÃi cà ÄÃo gà quan tráng mà cá nháng xá lÃn thá, láy 
nhau thà Äá, ko Äá ÄÆác mái nháng lÃn chá. Mà thÃng bÃo 
cho chÃng mÃy biát, search trÃn googe sá tháy toÃn bá nháng thÆ 
cáa nn77. Con bán tao tá nhiÃn biát hát, hoà ra nà và tÃnh 
search ra, nà cÃn gái cá cho tao ÄÆáng link, vd cho chÃng mÃy 
biát luÃn:
http://www.freelists.org/archives/nn-77/01-2006/


__________________________________________________
Bán CÃ Sá Dáng Yahoo! KhÃng?
Mát mái và thÆ rÃc?  Yahoo! ThÆ cà chÆÆng trÃnh báo vá cháng 
thÆ rÃc háu hiáu nhát trÃn máng 
http://vn.mail.yahoo.com 

Other related posts: