[nn77] Re: Moi du dam cuoi !

  • From: Quỳnh Nguyễn <mr.quynh@xxxxxxxxx>
  • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 10 Feb 2009 00:40:37 +0700

Hé hé,

Vừa xem xong pic, tiện thể gửi 1 cái chơi.

Các ông tham khảo loạn xạ, đừng để vợ nó bảo "như là muỗi đốt" nhá

[?]

GIF image

Attachment: As_a_fly.jpg
Description: JPEG image

Other related posts: