[nn77] Linh tinh qua

  • From: Cao Minh Hai <aha2297@xxxxxxxxx>
  • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 10 Feb 2006 14:51:25 +0700 (ICT)

Æ, cÃi con má Hà Chà nÃy, tá dÆng á ÄÃu ÄÃi spam anh em. Linh 
tinh quÃ


__________________________________________________
Bán CÃ Sá Dáng Yahoo! KhÃng?
Mát mái và thÆ rÃc?  Yahoo! ThÆ cà chÆÆng trÃnh báo vá cháng 
thÆ rÃc háu hiáu nhát trÃn máng 
http://vn.mail.yahoo.com 

Other related posts:

  • » [nn77] Linh tinh qua