[nn77] Laptop: de su dung cho cong viec hay thich kieu "sanh dieu"

  • From: "Quynh Nguyen" <quynh244@xxxxxxxxx>
  • To: <nn-77@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 18 Jan 2006 12:19:37 +0700

HÃ, tiáp cÃi chá Äá mua laptop phÃt.
 
Thá Ä/c Hái Äánh dÃng laptop vÃo mác ÄÃch ÄÃo gÃ?
 
- Äá lÃm viác: ghi chÃp, soán vÄn bán, thÆ Äián tá, duyát 
web, và QUAN TRáNG là cà cán mÃy nhá Äá di chuyán nhiáu khÃng?
- Váa lÃm viác, váa chÆi games, váa xem phim
- ÄÃo Äá lÃm gà hát, chá Äá giái quyát khÃu OAI, vÃo In 
tá lÃt cà phà WIFI má ra xem phim SEX, duyát web SEX là chÃnh
 
mk, dáa trÃn mác ÄÃch mà xem.
 
Vái cÃi mác ÄÃch Äáu tiÃn, náu Ãt di chuyán hoác mÃy náng 
tám 2.4 kg ván ngon thà già là rá nhát, cáu hÃnh cÅng cao 
nhát. CÃn náu thÃch nhá thà Äát hÆn (nhiáu phát Äáy)
CÃn Äá cá chÆi GAMES (nhát là Game trác tuyán) thà cáu hÃnh 
cÅng phái kha kha
CÃn Äá OAI, thà ÄÃo cán lÃi nhiáu, Ãt nhát là 2000 USD mái 
OAI Äc
 
Tham kháo thÃm nhÃ:
 

LÃm viác, xem phim, chÆi game, thái trang, ghi VD, máng khÃng dÃy 
(Wi-Fi.)
 
SONY VAIO VGN-FS790B01 Made in USA 
 
Intel Pentium M 740 1.73GHz (Intel Centrino Technology)
(Sonoma, 2MB L2, 533Mhz FSB, Intel 915GM )
512/1024 MB RAM, 40 GB Hard Drive, 15.4 WideXGA XBRITE, DVD-CDRW, Wi-Fi 
Certified 802.11b/g, MS-reader, IEEE 1394, Windows XP Professional with License
 
Mái 100% - NguyÃn háp -  Äáy Äá phá kián
NiÃm phong cáa SONY AMERICA
Báo hÃnh 12 thÃng (USA & The220)
 
Best Price: $1350 / $1420
 
Url:  <http://www.the220.com/notebooks.htm> 
http://www.the220.com/notebooks.htm,  
<http://www.the220.com/notebook/vgn-fs790b01.htm> 
http://www.the220.com/notebook/vgn-fs790b01.htm

CÃn mÃu hÆn, thà xem con nÃy: SONY USA: VAIO VGN-FS790B03
Cà Äá thá, ghi DVD, á cáng lán (80 Gb) tha há mà lÆu phim SEX 
nhà :D
 

CÃn muán rá hÆn, xem con HP-COMPAQ: DV1427US

CBN, tham kháo thá ÄÆác chÆa.......


  _____  

From: nn-77-bounce@xxxxxxxxxxxxx [mailto:nn-77-bounce@xxxxxxxxxxxxx] On Behalf 
Of Cao Minh Hai
Sent: Wednesday, January 18, 2006 10:56 AM
To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [nn77] Quánh QuÃ


Æ cÃi tháng Quánh QuÃ, tao nhá tÆ ván há con notebook mà ko há 
anh em Ã? Khoáng 1.500 Äá lái, há nhanh cÃi, trÆác tát cÃng 
tátq


 

Other related posts:

  • » [nn77] Laptop: de su dung cho cong viec hay thich kieu "sanh dieu"