[nn77] Gap mat!

 • From: Cao Minh Hai <aha2297@xxxxxxxxx>
 • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Mon, 4 Jul 2005 16:37:03 +0700 (ICT)

Mung 9 nghe co ly day. Thang nao di duoc thi post len
nhe. Ko reply coi nhu ko di duoc. Mia, cu cam nhu hen
roi den luc ngoac mom ra.


        
________________________________________________________ 
Bán cà sá dáng Yahoo! khÃng? http://vn.mail.yahoo.com/ 
Mát mái và thÆ rÃc? Yahoo! ThÆ cà tÃnh nÄng 
báo vá cháng thÆ rÃc tát nhát trÃn máng

Other related posts: