[nn77] Dien a ma sanh dieu.

 • From: Cao Minh Hai <aha2297@xxxxxxxxx>
 • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Wed, 18 Jan 2006 14:03:18 +0700 (ICT)

He..he... xin lái tát cá anh em, cuác sáng thát là cát chÃ.
CÃn vá vá laptop thà sÃnh Äiáu vái ai? Mác ÄÃch sá dáng 
thá nÃy: CÃi Äát phán mám quán lÃ, phán mám ká toÃn, 
lÆát web (Äa phán là sá liáu cÃng viác thÃi). CÃn vá game và 
sex thà dáp bá. Khá nÄng trong thái gian tái tÃi sá ra HN, cÃng 
viác sá bán hÆn và di chuyán nhiáu hÆn vái khoáng cÃch xa 
hÆn thá nÃn con O2 là ko án, chá lÆu ÄÆác mái sá liáu. Vá 
lái cÃi thá 1G nà cÅng Äáy rái. TÃi muán Ãng xem nhÆ thá 
Äá tÆ ván cho tÃi mua cáu hÃnh sao cho háp lÃ, vái lái già 
mám mám chÃt, hát má nà tián rái.


Quynh Nguyen <quynh244@xxxxxxxxx> ÄÃ viát:    HÃ, tiáp cÃi chá 
Äá mua laptop phÃt.
 
 Thá Ä/c Hái Äánh dÃng laptop vÃo mác ÄÃch ÄÃo gÃ?
 
 - Äá lÃm viác: ghi chÃp, soán vÄn bán, thÆ Äián tá, duyát 
web, và QUAN TRáNG là cà cán mÃy nhá Äá di chuyán nhiáu 
khÃng?
 - Váa lÃm viác, váa chÆi games, váa xem phim
 - ÄÃo Äá lÃm gà hát, chá Äá giái quyát khÃu OAI, vÃo In 
tá lÃt cà phà WIFI má ra xem phim SEX, duyát web SEX là chÃnh
 
 mk, dáa trÃn mác ÄÃch mà xem.
 
 Vái cÃi mác ÄÃch Äáu tiÃn, náu Ãt di chuyán hoác mÃy 
náng tám 2.4 kg ván ngon thà già là rá nhát, cáu hÃnh cÅng cao 
nhát. CÃn náu thÃch nhá thà Äát hÆn (nhiáu phát Äáy)
 CÃn Äá cá chÆi GAMES (nhát là Game trác tuyán) thà cáu hÃnh 
cÅng phái kha kha
 CÃn Äá OAI, thà ÄÃo cán lÃi nhiáu, Ãt nhát là 2000 USD mái 
OAI Äc
 
 Tham kháo thÃm nhÃ:
 
  LÃm viác, xem phim, chÆi game, thái trang, ghi VD,  máng khÃng 
dÃy (Wi-Fi.)
  
  SONY VAIO VGN-FS790B01 Made in USA  
  
  Intel Pentium M 740 1.73GHz (Intel Centrino  Technology)
(Sonoma, 2MB L2, 533Mhz FSB, Intel 915GM  )
512/1024 MB RAM, 40 GB Hard Drive, 15.4 WideXGA XBRITE, DVD-CDRW, Wi-Fi  
Certified 802.11b/g, MS-reader, IEEE 1394, Windows XP Professional with  
License
  
  Mái 100% - NguyÃn háp - Äáy Äá phá kián
NiÃm  phong cáa SONY AMERICA
Báo hÃnh 12 thÃng (USA &  The220)
  
  Best Price: $1350 /  $1420
  
  Url: http://www.the220.com/notebooks.htm, 
http://www.the220.com/notebook/vgn-fs790b01.htm
 CÃn mÃu hÆn, thà xem con nÃy: SONY USA: VAIO VGN-FS790B03
 Cà Äá thá, ghi DVD, á cáng lán (80 Gb) tha há mà lÆu phim SEX 
nhà :D
 
 
CÃn muán rá hÆn, xem con HP-COMPAQ: DV1427US

 CBN, tham kháo thá ÄÆác chÆa.......

 
---------------------------------
 From: nn-77-bounce@xxxxxxxxxxxxx [mailto:nn-77-bounce@xxxxxxxxxxxxx] On 
Behalf Of Cao Minh Hai
Sent: Wednesday, January 18, 2006 10:56 AM
To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [nn77] Quánh QuÃ


 
 Æ cÃi tháng Quánh QuÃ, tao nhá tÆ ván há con notebook mà ko 
há anh em Ã? Khoáng 1.500 Äá lái, há nhanh cÃi, trÆác tát 
cÃng tátq

 __________________________________________________
Bán CÃ Sá Dáng Yahoo! KhÃng?
Mát mái và thÆ rÃc? Yahoo! ThÆ cà chÆÆng trÃnh báo vá cháng 
thÆ rÃc háu hiáu nhát trÃn máng 
http://vn.mail.yahoo.com 

Other related posts:

 • » [nn77] Dien a ma sanh dieu.