[nn77] Re: Co bo nao nhan duoc mail cua tui khong???

  • From: Quỳnh Nguyễn <mr.quynh@xxxxxxxxx>
  • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 27 Jan 2009 18:35:35 +0700

Hé hé, nhận được rồi.

Thế Vinh còi với cộng đồng người Việt (dù một nhúm) ở đó có tổ chức đón Tết
không? Hay bọn Nhật nó không cho?

@Tuấn Anh (Cự): gửi nốt mấy cái ảnh hôm qua chụp lên đi nhở....
2009/1/27 thanh vinh <vinhkun@xxxxxxxxx>

> hichic
>

Other related posts: