[nn77] Re: An oan' giang ho`

 • From: Hong Hai <honghaivib@xxxxxxxxx>
 • To: nn-77@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Thu, 23 Jun 2005 00:42:16 -0700 (PDT)

Anh em trao doi voi nhau vui nhung phai gi the dien cho nhau nua day nhe! Den 
luc lai khong muon gap mat nhau thi "do?" day. Tien the gui anh em mot so kieu 
"chet".

30 KIEÃ?U CHEÃ?T CUÃ?A TINH TRUÃ?NG

 

1. Lâu ngày không Ä?ược xuất binh, BUá»?N chết
2. Nhá»?n cả ngày, cuá»?i cùng Ä?ược ra, MỪNG chết
3. TrÄ?m triá»?u anh em cùng xông lên, CHEN tá»?i chết
4. Sau khi ra, phát hi�n chủ nhân tự giải quyết, UẤT ỨC chết
5. Bá»? bắn xuá»?ng Ä?ất, TÃ? chết
6. Bá»? bắn vô tÆ°á»?ng, Ä?ụng Bá»? Ä?ẦU chết
7. B� giấy v� sinh chùi, KH� chết
8. Sau khi bá»? chùi xong, lại bá»? quÄ?ng vô thùng rác, THÃ?I chết
9. Cuá»?i cùng cÅ©ng Ä?ược chính thức lâm trận, Ä?ứa Ä?ầu tiên 
tá»?i Ä?ích, Ä?ẮC Ã? 
chết
10. Ä?ứa thứ hai tá»?i Ä?ích, biết Ä?ã trẽ má»?t bÆ°á»?c, TỨC chết
11. Ä?ứa thứ ba tá»?i Ä?ích, thấy ngÆ°á»?i ta cặp cặp Ä?ôi Ä?ôi, 
GHEN T� chết
12. Không tá»?i Ä?ược Ä?ích, thuận Ä?Æ°á»?ng ngắm cảnh, lạc 
Ä?Æ°á»?c chạy lòng vòng 
CH�NG MẶT chết
13. Thá»? lá»±c kém, trên Ä?Æ°á»?ng xông pha Má»?T chết
14. Tá»?i Ä?ược Ä?ích, không tìm Ä?ược trứng, THẤT Vá»?NG chết
15. Tá»?i Ä?ược Ä?ích, tìm Ä?ược má»?t trứng, MÃ?N NGUYá»?N chết
16. Tá»?i Ä?ược Ä?ích, tìm Ä?ược hai trứng, SUNG SƯá»?NG chết
17. Ä?ược má»?t trứng tiếp nhận, Tá»° HÃ?O chết
18. Ä?ược hai trứng tiếp nhận, UY PHONG chết
19.B� trứng từ ch�i, NHỤC NH� chết
20. Bá»?i vì sá»­ dụng biá»?n pháp an toàn, nguyên bÄ?ng vô bao, anh em 
má»?t nhà Ä?Ã? 
nhau chết
21. Bao b� c�t lại, NG�P chết
22. Phát hi�n bao b� thủng l�, VUI MỪNG chết
23. Giành giật xông pha, ai ngá»? bao bá»? quÄ?ng vô nÆ°á»?c, chết CHÃ?M
24. � trong nư�c thấy nòng n�c dáng vẻ gi�ng mình nhưng lại 
Ä?en thui nhÆ° cục 
than, CƯ�I chết
25. Trong khi cư�i mi�ng há quá to, nu�t vô s� anh em, B� BỤNG 
chết
26. Lần thứ hai xuất phát, thấy Ä?ứa nào Ä?ứa nấy toàn nÆ°á»?c 
miếng, T�M chết
27. Chưa k�p b� t�m chết, b� tắm d�ch AX�T chết
28. Những anh em có trách nhiá»?m, bá»? Ä?em Ä?i lạc quyên, bá»? vô 
tủ Ä?ông, LẠNH 
chết
29. Chá»?ng chá»?i Ä?ược vá»?i cái lạnh, nhÆ°ng bá»?i vì quá lâu 
không Ä?ược sá»­ dụng, 
CHá»? Ä?ỢI tá»?i chết
30. Trừ m�t thằng duy nhất nên ngư�i, còn lại chết láng.

 

 


        
---------------------------------
Yahoo! Sports
 Rekindle the Rivalries. Sign up for Fantasy Football

Other related posts: