[neveh-l] משולחן ראש האולפנה: שיתופי מגמות בין אולפנת "אוריה" לאולפנת "או"ת נווה חנה"

  • From: רונן בן-דוד <ronenbd@xxxxxxxxx>
  • To: <neveh-l@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sun, 22 Jan 2012 16:59:30 +0200בס"ד

 

צוות יקר

ברכה ושלום

 

לאור כמה וכמה בקשות שקיבלתי, במייל ועל פה, אני מבקש להתייחס בקצרה לסוגיית שיתופי המגמות שבין אולפנת "אוריה" לאולפנת "או"ת נווה חנה".

אולפנת "אוריה" הוקמה מתוך כוונה להוסיף למרקם החינוכי במרחב הציבורי המגוון של אזור גוש עציון. התפיסה של רשת "אור תורה סטון" היתה של הפעלת שתי אולפנות שונות הנותנות מענה  לתפיסות ולקבוצות שונות. לצד זה, היה ברור לכתחילה שיש מקום לשיתופי פעולה מפרים בין המוסדות.

בין התחומים השונים של שיתופי פעולה, שחלקם נראים כבר לעין הלכה למעשה, עסקנו גם בשאלת שיתופי מגמות. השנה הרגשנו שהגיעה העת לעבור לדיון בסוגיה זו ברמה המעשית, על בסיס תפיסה של מיצוב השונות שבין האולפנות.

לפני כמה שבועות התחלנו בקיום ישיבות עבודה שעניינן סוגיית שיתופי המגמות. מדובר בנושא מורכב, המחייב שינויים באופן מערך ומערכת השעות הנוכחיים (למשל: באולפנת "אוריה" מתחילים ללמוד מגמות בכיתה י' וב"או"ת נווה חנה" בכיתה יא, מספר השעות המוקדשות למגמות ב"או"ת נווה חנה" שונה מזה של "אוריה" בשל אופי המגמות, רוב מוחלט של בנות "או"ת נווה חנה" לומדות שתי מגמות ועוד). הדיונים נערכים באווירה טובה וברצון הדדי של אנשי הרשת והמנהלים לקדם את התהליך, מבלי לפגוע באיכות החינוכית והמקצועית, והמרקם הייחודי של כל מוסד.

אני תקווה שנצליח להגיע לסיכומים בני ביצוע במסגרת ישיבות העבודה הבאות, ואז נוכל להתחיל בתהליך הטמעה מדורג במוסדות.

גב' פנחסי פנתה אלי בתחילת שנת הלימודים ואל העומדים בראש אור תורה סטון לאחרונה, והובהר לה שהסוגיה נמצאת בתהליכי עבודה מעשיים. מסיבותיה היא החליטה לפנות במנשר לתושבים, למרות שידעה את אשר מתואר לעיל והכירה את עמדתי ועמדת אנשי רשת או"תס  כי מדובר בתהליך מבורך , כל עוד הוא ייעשה באופן נכון, מדורג ובהסתכלות כוללת.

בעזרת השם נמשיך לעשות על מנת לקדם חינוך איכותי ורלוונטי למגוון הבנות והמשפחות בגוש עציון רבתי.

בברכת "האמת והשלום אהבו",

הרב רונן בן דוד


Walla! Mail - Get your free unlimited mail today

Other related posts: