[muscle] Re: retreiving data from a message

  • From: "VANHERP Wim" <Wim.VANHERP@xxxxxx>
  • To: <muscle@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 7 Jun 2005 22:26:05 +0200

Hi,

If i receive a message , how do i extract the fieldnames in the message
? =20
When i look at the functions i only find functions where you have to
know the fieldname.  How do i find wich fieldnames are used in the
message ?

regards-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: muscle-bounce@xxxxxxxxxxxxx [mailto:muscle-bounce@xxxxxxxxxxxxx]
Namens Jeremy Friesner
Verzonden: dinsdag 31 mei 2005 18:03
Aan: muscle@xxxxxxxxxxxxx
Onderwerp: [muscle] Re: retreiving data from a message=20


> Can you give me a hint of how to retreive the data from a received=20
> message =3D3F  I can find in the examples how to add a string to a=20
> message but not how to retreive the data from it.

Use the Find*() methods, e.g.

String myString;
if (msg.FindString("myfieldname", myString) =3D3D=3D3D B=3D5FNO=3D5FERROR=
)
printf("String was [%s]\n", myString());

-Jeremy*** Disclaimer ***

Deze e-mail, met eventuele bijlagen, is alleen bestemd voor de persoon of=
 organisatie aan wie hij gericht is en, in voorkomend geval, alleen voor =
het daarin opgegeven doel of gebruik. Hij kan vertrouwelijke informatie b=
evatten en/of persoonlijke standpunten die niet noodzakelijk met die van =
de VRT stroken. Elk gebruik van deze informatie (zoals bewerken, doorstur=
en, geheel of gedeeltelijk reproduceren of verspreiden in welke vorm ook)=
 door anderen dan de geadresseerde, is verboden. Hebt U deze e-mail per v=
ergissing ontvangen, meld dat dan a.u.b. aan de VRT en wis de e-mail.
=20


Other related posts: