[muscle] Re: addnewconnectsession

  • From: "VANHERP Wim" <Wim.VANHERP@xxxxxx>
  • To: <muscle@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 4 May 2005 09:42:13 +0200

This is the error I get, i have to say that i use borland C++ builder 6,
not the free version you can download from borlandMAKE Version 5.2  Copyright (c) 1987, 2000 Borland
        bcc32 -c -O2 -x- -w -w-hid -v -DMUSCLE_SINGLE_THREAD_ONLY
-DMUSCLE_ENABLE_ZLIB_ENCODING -I"." -I".." -I"../regex/regex"
-omuscled.obj ..\..\muscle\server\muscled.cpp
Borland C++ 5.6 for Win32 Copyright (c) 1993, 2002 Borland
=2E.\..\muscle\server\muscled.cpp:
Warning W8071 ..\..\muscle\server\muscled.cpp 81: Conversion may lose
significant digits in function muscledmainAux(int,char * *,void *)
Error E2015 ..\..\muscle\server\muscled.cpp 89: Ambiguity between
'muscle::StringTokenizer::StringTokenizer(const char *,const char *)'
and 'muscle::StringTokenizer::StringTokenizer(bool,char *,const char *)'
in function muscledmainAux(int,char * *,void *)
*** 1 errors in Compile ***

** error 1 ** deleting muscled.obj
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: muscle-bounce@xxxxxxxxxxxxx [mailto:muscle-bounce@xxxxxxxxxxxxx]
Namens Jeremy Friesner
Verzonden: dinsdag 3 mei 2005 18:04
Aan: muscle@xxxxxxxxxxxxx
Onderwerp: [muscle] Re: addnewconnectsession


> What I found (and resolved I think) is that with borland you have to=20=

> change Something before you can compile muscled :
>=20
> StringTokenizer(int /*junk*/, char * tokenizeMe, const char *=20
> separators =3D3D3D ", \t")
>=20
> change bool by  int=3D3D20
>=20
> in stringtokenizer.cpp in utils map

Hm, that's odd... I've been compiling under Borland for years and I've
never needed to do that.  Can you send me the error message that you get
if you try to compile without that change=3D3F

Thanks,
Jeremy*** Disclaimer ***

Deze e-mail, met eventuele bijlagen, is alleen bestemd voor de persoon of=
 organisatie aan wie hij gericht is en, in voorkomend geval, alleen voor =
het daarin opgegeven doel of gebruik. Hij kan vertrouwelijke informatie b=
evatten en/of persoonlijke standpunten die niet noodzakelijk met die van =
de VRT stroken. Elk gebruik van deze informatie (zoals bewerken, doorstur=
en, geheel of gedeeltelijk reproduceren of verspreiden in welke vorm ook)=
 door anderen dan de geadresseerde, is verboden. Hebt U deze e-mail per v=
ergissing ontvangen, meld dat dan a.u.b. aan de VRT en wis de e-mail.
=20


Other related posts: