[muscle] Re: VS: Re: daemon

  • From: "VANHERP Wim" <Wim.VANHERP@xxxxxx>
  • To: <muscle@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 6 May 2005 18:14:48 +0200

An easier way could be to hide the command box in the windows version.
There is a function ShowWindow(long hWnd, long nCmdShow)that resides in
user32.DLL that can do this thing.-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: muscle-bounce@xxxxxxxxxxxxx [mailto:muscle-bounce@xxxxxxxxxxxxx]
Namens Jeremy Friesner
Verzonden: donderdag 5 mei 2005 21:13
Aan: muscle@xxxxxxxxxxxxx
Onderwerp: [muscle] Re: VS: Re: daemon


On Thursday 05 May 2005 10:21, Mika Lindqvist wrote:
> In my machine it doesn't return to shell when I run muscled...

Right you are -- I see that that is the case on my Windows machine also.
I=20
imagine it is because muscled is compiled as a DOS program instead of a=20=

Windows program?  If that is the case, then it might be possible to
change=20
this behaviour by changing the compiler settings so that muscled is
compiled=20
as a Windows program (albeit one that never actually opens any Windows).

OTOH, if anyone knows how to make muscle's BecomeDaemonProcess() and/or=20=

SpawnDaemonProcess() functions work as documented under Windows, I would
be=20
happy to include that code for the next release!

-Jeremy

*** Disclaimer ***

Deze e-mail, met eventuele bijlagen, is alleen bestemd voor de persoon of=
 organisatie aan wie hij gericht is en, in voorkomend geval, alleen voor =
het daarin opgegeven doel of gebruik. Hij kan vertrouwelijke informatie b=
evatten en/of persoonlijke standpunten die niet noodzakelijk met die van =
de VRT stroken. Elk gebruik van deze informatie (zoals bewerken, doorstur=
en, geheel of gedeeltelijk reproduceren of verspreiden in welke vorm ook)=
 door anderen dan de geadresseerde, is verboden. Hebt U deze e-mail per v=
ergissing ontvangen, meld dat dan a.u.b. aan de VRT en wis de e-mail.
=20


Other related posts: